Rhaglen

Lleoliad: Hybrid meeting

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I derbyn datganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol a

hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 141 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a 20 Chwefror 2024.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIADAU CANLYNOL

ADRODDIAD STRATEGOL

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas:        Mae'r Adroddiad Perfformiad Blynyddol yn nodi dadansoddiad o ba mor dda y mae'r Cyngor wedi perfformio yn erbyn ein Hamcanion Llesiant, Blaenoriaethau ac Is-flaenoriaethau ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2023/24 ein Cynllun Cyngor (2023-28). Mae’r Adroddiad Perfformiad Blynyddol hefyd yn rhoi crynodeb o berfformiad mewn perthynas â meysydd ffocws allweddol eraill o fewn y Cyngor, h.y. Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2022/23 pdf icon PDF 98 KB

Pwrpas:        Cyflwyno adroddiad blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2022/23.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-28 pdf icon PDF 99 KB

Pwrpas:        Cyflwyno Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024/28 i'w gymeradwyo cyn ei gyhoeddi.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Diweddaru ar Ddigartrefedd a Phobl sy’n Cysgu Allan a’r Polisi Digartrefedd pdf icon PDF 153 KB

Pwrpas:        Rhoi diweddariad blynyddol am y gwaith sy’n cael ei wneud i leihau digartrefedd a’r gefnogaeth sy’n cael ei darparu i bobl sy’n cysgu allan.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Strategaeth Adnoddau a Gwastraff pdf icon PDF 510 KB

Pwrpas:        Adolygu strategaeth wastraff bresennol y Cyngor gyda’r amcan o gyflawni targedau ailgylchu statudol Llywodraeth Cymru o 70%.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Canlyniad Mabwysiadu Strategaeth Toiledau Lleol pdf icon PDF 119 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ôl i’r ymgynghoriad cyhoeddus ddod i ben a chyflwyno fersiwn drafft terfynol o’r strategaeth i’w mabwysiadu.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Sicrwydd ac Asesiad Risg Archwilio Cymru – Cynllun Lleihau Carbon pdf icon PDF 171 KB

Pwrpas:        Cydnabod canlyniad adroddiad Archwilio Cymru a chefnogi’r camau a gymerir i fynd i’r afael â’u hargymhelliad.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIADAU GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

11.

Monitro Cyllideb Refeniw 2023/24 (Mis 10) pdf icon PDF 138 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2023/24 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 10 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cymeradwyo’r Strategaeth Gaffael 2024-2027 pdf icon PDF 92 KB

Pwrpas:        Ar gyfer cymeradwyaeth y Strategaeth Gaffael 2024-2027 gan y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Adolygu Cynllun Premiwm Treth y Cyngor pdf icon PDF 119 KB

Pwrpas:        Ystyried adolygiad o Gynllun Premiwm Treth y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Adroddiad Archwilio Cymru: Gwasanaethau Digartrefedd – Cyngor Sir y Fflint pdf icon PDF 105 KB

Pwrpas:        Rhannu canfyddiadau adolygiad Archwilio Cymru ar Atal Digartrefedd yng Nghyngor Sir y Fflint gyda’r Cabinet a cheisio cymeradwyaeth i ddarparu ymateb sefydliadol ffurfiol i Archwilio Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

15.

Cytundeb Cyllideb Gyfun ar gyfer Llety Cartrefi Gofal i Bobl Hyn pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am waith Gr?p Cyllideb Gyfun Gogledd Cymru i fodloni gofynion cyfreithiol a pholisi Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllidebau cyfun rhwng llywodraeth leol a’r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol.

Dogfennau ychwanegol:

16.

Diogelu Cyd-destunol pdf icon PDF 347 KB

Pwrpas:        Cynghori ar ddull Sir y Fflint o ddiogelu plant a phobl ifanc drwy Ddiogelu Cyd-destunol.

Dogfennau ychwanegol:

17.

Adroddiad Diweddaru ar Werth Cymdeithasol pdf icon PDF 124 KB

Pwrpas:        Cyflwyno adroddiad diweddaru ar werth cymdeithasol.

Dogfennau ychwanegol:

18.

Siarter Rhianta Corfforaethol - Addewid Cymru pdf icon PDF 110 KB

Pwrpas:        Ceisio cytundeb bod Cyngor Sir y Fflint y mabwysiadu’r Siarter Rhianta Corfforaethol: ‘Addewid Cymru’.

Dogfennau ychwanegol:

19.

Adroddiad Blynyddol ar Unigolion Cyfrifol pdf icon PDF 112 KB

Pwrpas:        I ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet ar berfformiad y gwasanaethau darparwyr mewnol mewn perthynas â Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

Dogfennau ychwanegol:

20.

Rheoliadau Ailgylchu’r Gweithle pdf icon PDF 121 KB

Pwrpas:        Rhoi trosolwg o’r drefn ddiwygiedig a gyflwynir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ailgylchu yn y gweithle.

Dogfennau ychwanegol:

21.

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2025/2026 pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod am ganlyniad yr ymarfer ymgynghori statudol ar drefniadau derbyn ar gyfer 2025/26 ac argymell eu cymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

22.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG pdf icon PDF 104 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am effaith diwygiadau lles a’r

Gwaith sy’n mynd rhagddo i’w lliniaru.

Dogfennau ychwanegol:

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PPWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 341 KB

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

23.

Cynllun Busnes NEWydd 2024/25

Pwrpas:        Cyflwyno Cynllun Busnes 2024/25 Arlwyo a Glanhau NEWydd Cyf i’w gymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

24.

Trefniadau gyda NEWydd Catering & Cleaning Limited

Pwrpas:        Cyflwyno a cheisio ardystiad i gynnig mewn perthynas â threfniadau’r dyfodol rhwng y Cyngor a NEWydd Catering & Cleaning Limited.

Dogfennau ychwanegol:

25.

Cambrian Aquatics

Pwrpas:        Cyflwyno adroddiad gyda’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch Trosglwyddo Asedau Cymunedol, Cambrian Aquatics.

Dogfennau ychwanegol: