Rhaglen

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:         Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:         I derbyn datganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol a

hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 158 KB

Pwrpas:         Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a 16 Ionawr 2023.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIADAU CANLYNOL

ADRODDIAD STRATEGOL

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyllideb Refeniw Cronfa’r Cyngor 2024/25 - Y Cam Cau Olaf pdf icon PDF 178 KB

Pwrpas:        I gosod cyllideb gyfreithiol a chytbwys ar gyfer 2024/25 ar argymhelliad y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2024/25 pdf icon PDF 199 KB

Pwpras:        Cyflwyno i’r Aelodau Strategaeth Rheoli’r Trysorlys Drafft 2024/25 i'w argymell i'r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Isafswm Darpariaeth Refeniw - Polisi 2024/25 pdf icon PDF 193 KB

Pwrpas:        Mae gofyn i Awdurdodau Lleol bob blwyddyn roi rhywfaint o’u hadnoddau refeniw o’r neilltu fel darpariaeth i ad-dalu dyledion.  Mae’r adroddiad yn cyflwyno polisi drafft y Cyngor ar Isafswm Darpariaeth Refeniw.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIADAU GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

7.

Monitro Cyllideb Refeniw 2023/24 (Mis 9) pdf icon PDF 187 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2023/24 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 9 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Monitro Rhaglen Gyfalaf 2023/24 (Mis 9) pdf icon PDF 185 KB

Pwrpas:        Darparu gwybodaeth am Raglen Gyfalaf Mis 9 ar gyfer 2023/24.

Dogfennau ychwanegol:

9.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG pdf icon PDF 116 KB

Pwrpas:         Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am effaith diwygiadau lles a’r

Gwaith sy’n mynd rhagddo i’w lliniaru.

Dogfennau ychwanegol:

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PPWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 377 KB

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynigion Cydnerthedd Gwasanaeth

Pwrpas:        Cynigion Cydnerthedd Gwasanaeth.

11.

Cymunedau am Waith

Pwrpas:        Ceisio cefnogaeth i'r cynigion ar gyfer Cymunedau am Waith.

12.

CYNLLUN BUSNES CARTREFI GOGLEDD DDWYRAIN CYMRU 2023/2052

Pwrpas:        Aelod Cabinet Tai ac Adfywio.