Rhaglen

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I derbyn datganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 149 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a 19 Rhagfyr 2023.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIADAU CANLYNOL

ADRODDIAD STRATEGOL

Dogfennau ychwanegol:

4.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb 2024/25 - Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol Cymru pdf icon PDF 134 KB

Pwrpas:        I roi’r wybodaeth ddiweddaraf ac amcangyfrif o’r gyllideb ar gyfer 2024/25 a goblygiadau Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol Cymru a gafwyd ar 20 Rhagfyr.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Canol Blwyddyn ar Berfformiad Cynllun y Cyngor 2023 / 24 pdf icon PDF 135 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd a wnaed yn erbyn blaenoriaethau a nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2023 / 28.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Strategaeth Tir Halogedig pdf icon PDF 102 KB

Pwrpas:        Bod y Cabinet yn cymeradwyo Strategaeth Archwilio Tir Halogedig.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynnydd ar y Prosiect Archif Gogledd Ddwyrain Cymru (AGDdC) pdf icon PDF 148 KB

Pwrpas:        Diweddaru’r Cabinet ar ddatblygiadau’r prosiect Archif AGDdC.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIADAU GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

8.

Monitro Cyllideb Refeniw 2023/24 (Mis 8) pdf icon PDF 260 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2023/24 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 8 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diwygio Treth y Cyngor – Ymgynghoriad Cam 2 Llywodraeth Cymru pdf icon PDF 286 KB

Pwrpas:        Darparu gwybodaeth ac ymateb argymelledig i’r Cabinet ar gyfer ymgynghoriad cam 2 Llywodraeth Cymru ynghylch Diwygio Treth y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Polisi Goleuadau Stryd 2023-2028 pdf icon PDF 139 KB

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer Polisi Goleuadau Stryd diwygiedig y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Streetlighting Policy 2023 pdf icon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

Streetlighting Policy Specification pdf icon PDF 414 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cofebion Peryglus ym Mynwentydd Sir y Fflint pdf icon PDF 142 KB

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth ar gyfer dull amgen a pharhaol o wneud cofebion yn ddiogel os nad yw’r gofeb yn cael ei thrwsio gan berchennog cofrestredig y bedd, yn ogystal â thynnu ymylfeini sydd wedi torri neu eu gwneud nhw’n saff os ydynt mewn cyflwr gwael.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adolygu Ffioedd Gwasanaeth Larwm pdf icon PDF 117 KB

Pwrpas:        I amlinellu’r cynnig i adennill y costau llawn ar gyfer gwasanaeth larymau’r Cyfrif Refeniw Tai.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Polisi Rheoli Tai ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol pdf icon PDF 131 KB

Pwrpas:        Rhoi trosolwg o’r newidiadau sydd wedi cael eu gwneud i Bolisi Rheoli Tai a Pholisi Ymddygiad Gwrthgymdeithasol er mwyn ymateb i Ddeddf Rhentu Cartrefi Cymru 2016.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Bryn y Beili, Yr Wyddgrug pdf icon PDF 4 MB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad y cyfleusterau ym Mryn y Beili yn Yr Wyddgrug.

Dogfennau ychwanegol:

15.

Diweddariad ar yr Adolygiad o Rwystrau Mynediad pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas:        Cytuno ar gyflwyniad gwelliannau i fynediad ar Lwybr Arfordir Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

16.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG pdf icon PDF 90 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am effaith diwygiadau lles a’r

Gwaith sy’n mynd rhagddo i’w lliniaru.

Dogfennau ychwanegol:

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PPWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 354 KB

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

17.

Adolygiad Contract Fflyd

Pwrpas:        Mae’r adroddiad yn darparu diweddariad i’r Cabinet ar y Contract Fflyd. 

Dogfennau ychwanegol: