Rhaglen

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:         Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:         I derbyn datganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol a

hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 200 KB

Pwrpas:         Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a 21 Tachwedd 2023.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIADAU CANLYNOL

ADRODDIAD STRATEGOL

Dogfennau ychwanegol:

4.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb 2024/25 pdf icon PDF 138 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa ddiweddaraf Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb 2024/25 cyn cael Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynllun Busnes Ariannol 30 Mlynedd y Cyfrif Refeniw Tai (HRA) pdf icon PDF 186 KB

Pwrpas:        Pwrpas yr adroddiad hwn yw cyflwyno Cynllun Busnes Ariannol 30 mlynedd drafft y Cyfrif Refeniw Tai (HRA) a Chyllideb y CRT arfaethedig ar gyfer 2024/25 i'w hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol Drafft 2024-28 pdf icon PDF 98 KB

Pwrpas:        Cyflwyno Cynllun Cydraddoldeb Strategol drafft 2024-28 er cymeradwyaeth cyn cynnal ymgynghoriad ffurfiol yn ei gylch.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIADAU GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

7.

Monitro Cyllideb Refeniw 2023/24 (Mis 7) pdf icon PDF 139 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2023/24 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 7 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys 2023/24 pdf icon PDF 182 KB

Pwrpas:        Cyflwyno drafft Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2023/24 i'r Aelodau i'w argymell i'r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Dileu Ardrethi Busnes pdf icon PDF 98 KB

Pwrpas:        Cabinet i gymeradwyo dileu drwgddyledion unigol ar gyfer Ardrethi Busnes dros £25,000.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Sheltered Housing Review pdf icon PDF 132 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Llythyr Blynyddol 2022-23 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a Chwynion a wnaed yn erbyn Gwasanaethau Cyngor Sir y Fflint yn hanner cyntaf 2023-24 pdf icon PDF 142 KB

Pwrpas:        Rhannu Llythyr Blynyddol 2022-23 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae’r adroddiad hefyd yn rhoi trosolwg o’r cwynion a dderbyniwyd gan bob portffolio o’r Cyngor yn hanner cyntaf 2023-24.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cyflwyno Tudalen Gorfforaethol ar Facebook pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas:        Cytuno ar yr angen am dudalen Gorfforaethol ar Facebook a fydd yn cefnogi cyfathrebu digidol, yn cynnwys straeon o newyddion da a gwybodaeth bwysig i’n cymunedau.

Dogfennau ychwanegol:

13.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG

Dim.

Dogfennau ychwanegol:

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PPWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 348 KB

Dogfennau ychwanegol: