Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn ddatganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 158 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd ar 26 Medi 2022.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIDAU CANLYNOL

ADRODDIAD GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynllun y Cyngor 2023-28 pdf icon PDF 95 KB

Pwrpas:        Cytuno ar y Blaenoriaethau arfaethedig, Is Flaenoriaethau a’r Amcanion Lles ar gyfer Cynllun y Cyngor 2023-28.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2021/22 pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2021/22 cyn i’r Cyngor Sir roi sêl bendith iddo.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cyd-bwyllgor Corfforedig - adroddiad diweddaru pdf icon PDF 86 KB

Pwrpas:        Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd sy’n cael ei wneud o ran y Cyd-bwyllgor Corfforedig.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Rheoli Ased 2022 – 2027 pdf icon PDF 104 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo Cynllun Rheoli Ased 2022 – 2027 fel y gellir ei fabwysiadu fel y prif ddogfen ar gyfer rheoli asedau adnodd tir ac eiddo corfforaethol y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad diweddaru ar y Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol (SHARP) pdf icon PDF 169 KB

Pwrpas:        I roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd rhaglen Adeiladu Tai SHARP y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Grant Cyfleusterau i’r Anabl pdf icon PDF 112 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo’r Polisi Grant Cyfleusterau i'r Anabl diwygiedig.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIADAU GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

10.

Monitro Cyllideb Refeniw 2022/23 (Mis 5) pdf icon PDF 169 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2022/23 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 5 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adfywio canol trefi pdf icon PDF 125 KB

Pwrpas:        Rhoi diweddariad i aelodau ar yr ymatebion lleol sy’n cael eu cynllunio a’u darparu i adfywio canol trefi ar draws Sir y Fflint ac i fynd i’r afael ag eiddo gwag drwy gamau gorfodi.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Parc Arfordir Sir y Fflint pdf icon PDF 106 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod i aelodau am y datblygiadau o ran y gwaith cwmpasu er mwyn sefydlu Parc Arfordir a chytuno ar yr argymhellion i’w gweithredu.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Rhaglen Gyfalaf Safon Ansawdd Tai Cymru – y wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad ar gyflawni pdf icon PDF 134 KB

Pwrpas:        I roi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y gwaith o ran Safon Ansawdd Tai Cymru, y mae’r Cyngor yn ei gyflawni drwy ei Raglen Buddsoddi Cyfalaf a pharatoi am gam nesaf Safon Ansawdd Tai Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

14.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG pdf icon PDF 89 KB

Pwrpas:        Darpau manulion y camau a gymerwyd o dan bewrau.

Dogfennau ychwanegol:

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PPWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 625 KB

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

15.

Gwaith Ôl-osod Arbed Ynni Tai Cyfan 2022

Pwrpas:        Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet ar y broses gaffael ar gyfer gwaith ôl-osod arbed ynni yn Sir y Fflint a derbyn cymeradwyaeth i benodi'r contractwr llwyddiannus.

Dogfennau ychwanegol:

16.

Estyniad i Gontract Technolegau’r Ganolfan Ddata

Pwrpas:        Derbyn cymeradwyaeth y Cabinet i ymestyn contract technolegau Canolfan Ddata’r Cyngor hyd at 31 Mawrth 2023.

Dogfennau ychwanegol: