Rhaglen

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 296 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd ar 21ain Medi 2021.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIADAU CANLYNOL

ADRODDIAD STRATEGOL

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyllideb 2022/23 pdf icon PDF 99 KB

Pwrpas:        Derbyn adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ar Gam 2 y broses o osod cyllideb ar gyfer 2022/23.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2020/21 pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        I rannu Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2020/21 drafft sy’n amlinellu cynnydd yn erbyn ein blaenoriaethau.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

6.

Monitro Cyllideb Refeniw 2021/22 (Mis 5) pdf icon PDF 169 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2021/22 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 5 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ymgynghoriad ar gael gwared ar rwymedigaeth pobl gymwys sy’n gadael gofal i dalu Treth y Cyngor pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas:        Mae’r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â’r cynnig i gael gwared ar y risg y gallai pobl sy’n gadael gofal fod yn gyfrifol am dalu Treth y Cyngor pan mae unigolyn arall (nad yw wedi'i eithrio) ar yr aelwyd yn peidio â thalu Treth y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Credyd Cynhwysol – Disodli’r Cynnydd pdf icon PDF 197 KB

Pwrpas:        Darparu diweddariad ar yr effeithiau ar drigolion Sir y Fflint pan fydd cynnydd mewn Credyd Cynhwysol yn dod i ben.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Incwm Rhent Tai – Archwilio Cymru pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas:        Cydnabod Adroddiad Archwilio Cymru a nodi’r argymhellion ar y casgliad o ddata ychwanegol ac adroddiad perfformiad.

Dogfennau ychwanegol:

10.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG pdf icon PDF 233 KB

Pwrpas:        Darpau manulion y camau a gymerwyd o dan bewrau.

Dogfennau ychwanegol:

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PPWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 470 KB

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

11.

Arlwyo a Glanhau NEWydd Cyfyngedig: Estyniad i’r Cytundeb Consesiwn Gwasanaethau

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth i ymestyn y Cytundeb Consesiwn Gwasanaethau gydag Arlwyo a Glanhau NEWydd Cyf.

12.

Gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol - Gweithwyr Cymdeithasol Gofal Plant

Pwrpas:        Trafod opsiynau i gefnogi recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol gofal plant lefel 3 profiadol yn y Gwasanaethau Cymdeithasol.

13.

Fframwaith Caffael Contractwr Unedau Gwag

Pwrpas:        Cymeradwyo caffael contractwyr drwy gytundeb fframwaith er mwyn cwblhau unedau gwag yn ei eiddo tai.