Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 269 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd ar 13eg Gorffennaf 2021.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIADAU CANLYNOL

ADRODDIAD STRATEGOL

Dogfennau ychwanegol:

4.

Capasiti Sefydliadol pdf icon PDF 117 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo achosion brys ar gyfer ymestyn capasiti mewn meysydd allweddol o ran y gweithlu o ganlyniad i gyfuniad o (a) alw o ran y gwasanaeth (b) gofynion parhaus rheoli'r pandemig/endemig a’r (c) disgwyliadau o fodloni amcanion Cynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Targed 70 – Adolygiad o Strategaeth Wastraff Cyngor Sir y Fflint pdf icon PDF 142 KB

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer y Strategaeth Wastraff ddiwygiedig a fydd yn galluogi’r Cyngor i gyflawni targed ailgylchu Llywodraeth Cymru 2024/25.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Terfynol Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol Sir y Fflint pdf icon PDF 85 KB

Pwrpas:        Rhannu adroddiad asesu cynaliadwyedd ariannol gan Archwilio Cymru gydag aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Monitro Cyllideb Refeniw 2021/22 (Mis 4) pdf icon PDF 134 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2021/22 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 4 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Monitro Rhaglen Gyfalaf 2021/22 (Mis 4) pdf icon PDF 291 KB

Pwrpas:        Darparu gwybodaeth am Raglen Gyfalaf Mis 4 ar gyfer 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys 2020/21 pdf icon PDF 116 KB

Pwrpas:        Cyflwyno Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2020/21 drafft i'r Aelodau i'w argymell i'r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Dileu Ardrethi Busnes pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:        Cabinet i gymeradwyo dileu drwgddyledion unigol ar gyfer Ardrethi Busnes dros £25,000.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Dull Buddsoddi Cydfuddiannol – Partneriaeth Addysg Cymru Ysgolion yr 21ain Ganrif – Gweithred Ymlyniad pdf icon PDF 107 KB

Pwrpas:        Esbonio’r cefndir a’r broses ar gyferGweithred Ymlyniadarfaethedig ynghlwm wrth y Cytundeb Partneriaeth Strategol sydd eisoes wedi’i gytuno a cheisio cymeradwyaeth y Cabinet i sefydlu’r Weithred Ymlyniad ar gyfer y Cytundeb, sy’n hwyluso darpariaeth cyfleusterau addysgol a chymunedol drwy’r Dull Buddsoddi Cydfuddiannol.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Y wybodaeth ddiweddaraf am Adolygiad Thematig Estyn pdf icon PDF 89 KB

Pwrpas:        Rhoi sicrwydd i’r Cabinet o ran ymateb y Portffolio Addysg i gefnogi dysgu ac addysgu yn ystod pandemig Covid-19.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cynllun Premiwm Treth y Cyngor ar gyfer Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor pdf icon PDF 134 KB

Pwrpas:        Darparu cyfle i'r Cabinet adolygu lefel premiwm Treth y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Mabwysiadu diffiniadau ar gyfer gwrth-Semitiaeth ac Islamoffobia pdf icon PDF 124 KB

Pwrpas:        Gwahodd y Cabinet i fabwysiadu diffiniadau ar gyfer gwrth-Semitiaeth ac Islamoffobia.

Dogfennau ychwanegol:

15.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG pdf icon PDF 245 KB

Pwrpas:        Darpau manulion y camau a gymerwyd o dan bewrau.

Dogfennau ychwanegol:

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PPWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 472 KB

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

16.

Caffael Nwyddau a Gwasanaethau Ynni Cartref

Pwrpas:        Er mwyn gwneud cais i gymeradwyo caffel cytundeb cyfnewid ar gyfer darparu nwyddau a gwasanaethau ynni cartref yn Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol: