Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 237 KB

Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd ar 15 Mehefin 2021.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIADAU CANLYNOL

ADRODDIAD STRATEGOL

Dogfennau ychwanegol:

4.

Sir y Fflint Digidol pdf icon PDF 111 KB

Pwrpas:        Adolygu a diweddaru Strategaeth Ddigidol bresennol y Cyngor, gan ystyried llwyddiannau, newidiadau a dyheadau.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Arolygiaeth Gofal Cymru – Canlyniadau Ymweliad Sicrwydd pdf icon PDF 108 KB

Pwrpas:        Nodi canlyniad Ymweliad Sicrwydd Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) a chymeradwyo'r ymateb a'r cynllun gweithredu.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo'r adroddiad blynyddol.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb Cronfa'r Cyngor 2022/23 pdf icon PDF 101 KB

Pwrpas:        Cyflwyno’r amcangyfrif cyntaf ar gyfer gofynion y gyllideb ar gyfer 2022/23 a’r strategaeth o ran cyllido’r gofynion.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

8.

Monitro'r Gyllideb Refeniw 2020/21 (Canlyniadau) pdf icon PDF 159 KB

Pwrpas:        Cyflwyno gwybodaeth fonitro canlyniad y Gyllideb Refeniw ar gyfer 2020/21.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Monitro Rhaglen Gyfalaf 2020/21 (Sefyllfa Derfynol) pdf icon PDF 298 KB

Pwrpas:        Cyflwyno’r wybodaeth am Sefyllfa Derfynol Rhaglen Gyfalaf 2020/21.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Dangosyddion Darbodus – Gwirioneddol 2020/21 pdf icon PDF 103 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad yn cynnwys manylion ynghylch gwir Ddangosyddion Darbodus y Cyngor ar gyfer 2020/21 o’i gymharu â’r amcangyfrifon a bennwyd o ran Darbodusrwydd a Fforddiadwyedd.

Dogfennau ychwanegol:

11.

2021/22 monitro cyllideb refeniw (Interim) pdf icon PDF 112 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r risgiau allweddol a’r problemau sy’n hysbys o ran sefyllfa derfynol y gyllideb refeniw ar gyfer 2021/22 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adolygiad Blynyddol o Ffioedd a Thaliadau 2021 pdf icon PDF 102 KB

Pwrpas:        Cyflwyno'r adolygiad blynyddol o ffioedd a thaliadau ar gyfer 2021, gan gynnwys rhestr wedi’i diweddaru o ffioedd a thaliadau.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Gorfodaeth Gwastraff Wrth Ochr y Bin ac Ymwybyddiaeth Amgylcheddol pdf icon PDF 113 KB

Pwrpas:        Gorfodaeth Gwastraff Wrth Ochr y Bin ac Ymwybyddiaeth Amgylcheddol.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Y Diweddaraf am Ddiwygio’r Gyfundrefn Les pdf icon PDF 187 KB

Pwrpas:        I gyflwyno diweddariad ar effaith Diwygio’r Gyfundrefn Les ar breswylwyr Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

15.

Incwm Rhent Tai pdf icon PDF 191 KB

Pwrpas:        Cyflwyno sefyllfa derfynol diwedd y flwyddyn ar gyfer 2020/21 a diweddariad gweithredol ar gasglu rhent a lefelau dyledion presennol ar gyfer 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

16.

Ffioedd Gwresogi Ardaloedd Cymunedol 2021/22 pdf icon PDF 113 KB

Pwrpas:        Argymell y ffioedd gwresogi arfaethedig yn eiddo’r cyngor gyda systemau gwresogi ardaloedd cymunedol ar gyfer 2021/22 cyn cael cymeradwyaeth y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

17.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG pdf icon PDF 205 KB

Pwrpas:        Darpau manulion y camau a gymerwyd o dan bewrau.

Dogfennau ychwanegol:

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PPWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 499 KB

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

18.

Teuluoedd Yn Gyntaf – Cyllid Contract 2022/2024

Pwrpas:        Cais i gymeradwyo Caffael ar gyfer Gwasanaethau Teuluoedd Yn Gyntaf 2022/24.

Dogfennau ychwanegol: