Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn ddatganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol

a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 137 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a 20 Mehefin 2023.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIADAU CANLYNOL

Adroddiad Strategol

Dogfennau ychwanegol:

4.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig Cyllideb 2024/25 pdf icon PDF 136 KB

Pwrpas:        Cyflwyno’r amcangyfrif cyntaf ar gyfer y gofyniad ychwanegol cyllideb 2024/25 a’r strategaeth ac amserlen y gyllideb sy’n datblygu.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2022/23 pdf icon PDF 223 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2022/23 cyn i’r Cyngor Sir roi sêl bendith iddo.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Mabwysiadu Strategaeth Toiledau Lleol pdf icon PDF 116 KB

Pwrpas:        Y Cabinet i nodi’r dull o weithio sy’n cael ei gymryd a chynnydd hyd yma ar y Strategaeth Toiledau Lleol ac amserlenni’r adolygiad ffurfiol.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIADAU GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

7.

Monitro'r Gyllideb Refeniw 2022/23 (Canlyniadau) pdf icon PDF 169 KB

Pwrpas:        Cyflwyno gwybodaeth fonitro canlyniad y Gyllideb Refeniw ar gyfer 2022/23.

Dogfennau ychwanegol:

8.

2023/24 monitro cyllideb refeniw (Interim) pdf icon PDF 110 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r risgiau allweddol a’r problemau sy’n hysbys o ran sefyllfa derfynol y gyllideb refeniw ar gyfer 2023/24 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Monitro Rhaglen Gyfalaf 2022/23 (Sefyllfa Derfynol) pdf icon PDF 190 KB

Pwrpas:        Cyflwyno’r wybodaeth am Sefyllfa Derfynol Rhaglen Gyfalaf 2022/23.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Dangosyddion Darbodus – Gwirioneddol 2022/23 pdf icon PDF 159 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad yn cynnwys manylion ynghylch gwir Ddangosyddion Darbodus y Cyngor ar gyfer 2022/23 o’i gymharu â’r amcangyfrifon a bennwyd o ran Darbodusrwydd a Fforddiadwyedd.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Dileu Ardrethi Busnes pdf icon PDF 95 KB

Pwrpas:        Cabinet i gymeradwyo dileu drwgddyledion unigol ar gyfer Ardrethi Busnes dros £25,000.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru – Rhyddhad Ardrethi Gwelliannau Ardrethi Busnes pdf icon PDF 121 KB

Pwrpas:        Darparu gwybodaeth ac ymateb a argymhellir i’r Cabinet ar gyfer ymgynghoriad Ardrethi Busnes Llywodraeth Cymru ar gynigion i gyflwyno cynllunRhyddhad Ardrethi Gwelliannau’.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Adolygiad Blynyddol o Ffioedd a Thaliadau 2023 pdf icon PDF 103 KB

Pwrpas:        Gofyn am gymeradwyaeth i ganlyniadau’r adolygiad blynyddol o ffioedd a thaliadau ar gyfer 2023.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Adnewyddu Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru pdf icon PDF 113 KB

Pwrpas:        Mae’r cytundeb fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru cyfredol yn dod i ben fis Mai 2024, ac mae'r adroddiad hwn yn amlinellu’r dull arfaethedig ar gyfer adnewyddu’r Cytundeb Fframwaith.

Dogfennau ychwanegol:

15.

Adolygu Rhwystr Mynediad – Llwybr Arfordir Cymru pdf icon PDF 99 KB

Pwrpas:        Hysbysu aelodau am adolygiad diweddar i rwystrau mynediad ar hyd Llwybr Arfordir Cymru (Rhan Caer i Lannau Dyfrdwy) a cheisio eu cymeradwyaeth i weithredu’r argymhellion.

Dogfennau ychwanegol:

16.

Cynllun Gwasanaeth Bwyd 2023-24 Cyngor Sir y Fflint pdf icon PDF 95 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo’r Cynllun Gwasanaeth Bwyd 2023-24.

Dogfennau ychwanegol:

17.

Cydnerthedd a Gallu i Gyflenwi yn y Gwasanaethau Stryd a Chludiant pdf icon PDF 108 KB

Pwrpas:        Rhoigorolwg i’r Cabinet ar y sefyllfa staffio bresennol, sy’n effeithio ar gydnerthedd y timau Gwasanaethau Fflyd a Strategaeth Gwastraff a’u gallu i ymateb i’r galw am y gwasanaeth a chyflawni’r blaenoriaethau’n effeithiol ac yn hyblyg, ac argymhellion i ddatrys y broblem.

 

Dogfennau ychwanegol:

18.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG pdf icon PDF 102 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am effaith diwygiadau lles a’r

Gwaith sy’n mynd rhagddo i’w lliniaru.

Dogfennau ychwanegol:

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PPWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 279 KB

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

19.

Tair Ffordd a Phrosiect Adleoli Growing Places (Datblygiad Maes Gwern)

Pwrpas:        I roi diweddariad i’r Cabinet am gynnydd datblygiad Maes Gwern yn Yr Wyddgrug.

20.

Caffael Contract Asiantaeth a Reolir Newydd

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth i ddyfarnu contract i’r cyflenwr a ffefrir yn dilyn proses gaffael i sicrhau parhad busnes pan fydd y contract presennol yn dod i ben ar 28 Awst 2023.