Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn ddatganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 152 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd ar 18 Hydref 2022.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIDAU CANLYNOL

ADRODDIAD GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

4.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig A Chyllideb 2023/24 pdf icon PDF 119 KB

Pwrpas:        Darparu diweddariad i’r gofyniad cyllideb ychwanegol ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24 cyn y cyfarfodydd Trosolwg a Chraffu penodol sydd i’w cynnal trwy gydol mis Rhagfyr a chyn derbyn y Setliad Dros Dro ar 14 Rhagfyr 2022.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Strategaeth Gyfalaf, yn cynnwys Dangosyddion Darbodus 2023/24 - 2025/26 pdf icon PDF 285 KB

Pwrpas:        Cyflwyno’r Strategaeth Gyfalaf 2023/24 – 2025/26 i’w hargymell i’r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Gyfalaf 2023/24 – 2025/26 pdf icon PDF 516 KB

Pwrpas:        Cyflwyno Rhaglen Gyfalaf 2023/24 – 2025/26 i’w hargymell i’r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 pdf icon PDF 148 KB

Pwrpas:        Amlinellu’r newidiadau arfaethedig i’r ffordd y mae landlordiaid yng Nghymru yn gosod eu heiddo, a fydd yn cael eu cyflwyno ar 1 Rhagfyr 2022.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIADAU GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

8.

Monitro Cyllideb Refeniw 2022/23 (Mis 6) pdf icon PDF 123 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2022/23 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 6 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Monitro Rhaglen Gyfalaf 2022/23 (Mis 6) pdf icon PDF 289 KB

Pwrpas:        Darparu gwybodaeth am Raglen Gyfalaf Mis 6 ar gyfer 2022/23.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer 2023/24 pdf icon PDF 98 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo Sylfaen Treth y Cyngor am flwyddyn ariannol 2023/24 fel rhan o broses gosod y gyllideb refeniw a gosod Treth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn newydd.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Ymgynghoriad ar Ddiwygio Ardrethi Busnes pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas:        Darparu gwybodaeth i’r Cabinet ynghylch ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru sy’n ceisio barn ar ddiwygio Ardrethi Busnes. 

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cronfa Ffyniant Bro pdf icon PDF 130 KB

Pwrpas:        Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet am ddatblygiad y rhaglen a’r prosiectau a gofyn iddynt ddyrannu cyllid cyfalaf i fodloni’r gofynion ariannu cyfatebol a ddisgwylir gan Lywodraeth y DU.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Adrodd Adran 6 Bioamrywiaeth pdf icon PDF 110 KB

Pwrpas:        Diweddaru aelodau am y gwaith i sicrhau Cynllun Cyflawni Dyletswydd Bioamrywiaeth Adran 6 Deddf yr Amgylchedd er mwyn adrodd ar y camau a gymerir i Lywodraeth Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin pdf icon PDF 137 KB

Pwrpas:        Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad y rhaglen ac i geisio cymeradwyaeth ar gyfer y fframwaith blaenoriaethau a’r prosesau sydd eu hangen i roi’r rhaglen ar waith.

Dogfennau ychwanegol:

15.

Llythyr Blynyddol 2021-22 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a Chwynion a wnaed yn erbyn Gwasanaethau Cyngor Sir y Fflint yn hanner cyntaf 2022-23 (Ebrill-Medi 2022) pdf icon PDF 190 KB

Pwrpas:        Rhannu Llythyr Blynyddol 2021-22 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae’r adroddiad hefyd yn rhoi trosolwg o’r cwynion a dderbyniwyd gan bob portffolio o’r Cyngor rhwng y cyfnod 1 Ebrill – 30 Medi 2022.

Dogfennau ychwanegol:

16.

Croes Atti 2 pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        I roi diweddariad i’r Cabinet am gynnydd Cartref Gofal Preswyl Croes Atti, Y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

17.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas:        Darpau manulion y camau a gymerwyd o dan bewrau.

Dogfennau ychwanegol:

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PPWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 348 KB

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

18.

Contract Rheoli Storfeydd

Pwrpas:        Cymeradwyo dyfarnu’r contract rheoli storfeydd drwy fframwaith deunyddiau Cymru gyfan ADRA.