Rhaglen

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:         I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau

yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 108 KB

Pwrpas:        Ystyried cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 31 Mai a 14 Mehefin 2022.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIDAU CANLYNOL

ADRODDIAD STRATEGOL

Dogfennau ychwanegol:

4.

Strategaeth ariannol tymor canolig a chyllideb 2023/24 pdf icon PDF 123 KB

Pwrpas:        Cyflwyno'r amcangyfrif cyntaf ar gyfer gofyniad cyllideb 2023/24 a'r strategaeth ar gyfer ariannu'r gofyniad.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad perfformiad diwedd blwyddyn cynllun y Cyngor pdf icon PDF 123 KB

Pwrpas:        Adolygu alldro cynnydd blynyddol Cynllun y Cyngor yn erbyn blaenoriaethau Cynllun y Cyngor a nodwyd ar gyfer 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllun y Cyngor 2022/23 pdf icon PDF 113 KB

Pwrpas:        Gofyn am gymeradwyaeth i fabwysiadu Rhan 1 ar gyfer Cynllun y Cyngor 2022/23 ar ôl ymgynghori â Phwyllgorau Trosolwg a Chraffu.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Canlyniadau’r Ymgynghoriad ynghylch y Strategaeth Ddigidol pdf icon PDF 114 KB

Pwrpas:        Rhannu canlyniadau’r ymgynghoriad ynghylch y Strategaeth Ddigidol a chytuno ar y camau i’w cymryd.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin pdf icon PDF 143 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yngl?n â datblygiad y rhaglen a’r drefn ar gyfer cyflwyno’r Strategaeth Fuddsoddi i Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol erbyn 1 Awst 2022.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Gynigion ar gyfer Deddfwriaeth Bws Newydd pdf icon PDF 120 KB

Pwrpas:        I gynghori’r Cabinet ar ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynigion ar gyfer deddfwriaeth bws newydd ac ymateb arfaethedig Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIADAU GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

10.

Monitro'r Gyllideb Refeniw 2021/22 (Canlyniadau) pdf icon PDF 183 KB

Pwrpas:        Cyflwyno gwybodaeth fonitro canlyniad y Gyllideb Refeniw ar gyfer 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Monitro Rhaglen Gyfalaf 2021/22 (Sefyllfa Derfynol) pdf icon PDF 322 KB

Pwrpas:        Cyflwyno’r wybodaeth am Sefyllfa Derfynol Rhaglen Gyfalaf 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Dangosyddion Darbodus – Gwirioneddol 2021/22 pdf icon PDF 264 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad yn cynnwys manylion ynghylch gwir Ddangosyddion Darbodus y Cyngor ar gyfer 2021/22 o’i gymharu â’r amcangyfrifon a bennwyd o ran Darbodusrwydd a Fforddiadwyedd.

Dogfennau ychwanegol:

13.

2022/23 monitro cyllideb refeniw (Interim) pdf icon PDF 107 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r risgiau allweddol a’r problemau sy’n hysbys o ran sefyllfa derfynol y gyllideb refeniw ar gyfer 2022/23 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Adolygiad blynyddol o ffioedd a thaliadau 2022 pdf icon PDF 102 KB

Pwrpas:        Gofyn am gymeradwyaeth i ganlyniadau’r adolygiad blynyddol o ffioedd a thaliadau ar gyfer 2022.

Dogfennau ychwanegol:

15.

Costau gwresogi cymunedol 2021/22 pdf icon PDF 111 KB

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth ar gyfer taliadau gwresogi yn eiddo'r Cyngor gyda systemau gwresogi cymunedol ar gyfer 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

16.

Mabwysiadu Fframwaith Polisi a Chynllun Cefnogi Costau Byw yn ôl Disgresiwn pdf icon PDF 120 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo Cynllun yn ôl Disgresiwn i ddefnyddio dyraniad cyllid o £1.14m y Cyngor i ddarparu taliad costau byw o £150 i aelwydydd cymwys.

Dogfennau ychwanegol:

17.

Fframwaith Economaidd Rhanbarthol Gogledd Cymru pdf icon PDF 85 KB

Pwrpas:        Gofyn i’r Cabinet wneud sylw a chefnogi ardystiad Fframwaith Economaidd Rhanbarthol Gogledd Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

18.

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol pdf icon PDF 100 KB

Pwrpas:        Y Cabinet i edrych ar Adroddiad Blynyddol drafft y Gwasanaethau Cymdeithasol a rhoi adborth ar gynnwys y drafft.

Dogfennau ychwanegol:

19.

Rhaglenni Llywodraeth Cymru - Haf o Hwyl, Gaeaf Llawn Lles pdf icon PDF 127 KB

Pwrpas:        Darparu diweddariad ar sut mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i helpu i gefnogi plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig a sut mae hynny wedi cael ei ddarparu ar draws amrywiaeth o wasanaethau a phartneriaid yn Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

20.

Darparu diweddariad ar sut mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i helpu i gefnogi plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig a sut mae hynny wedi cael ei ddarparu ar draws amrywiaeth o wasanaethau a phartneriaid yn Sir y Fflint. pdf icon PDF 106 KB

Pwrpas:        Gwahodd y Cabinet i benderfynu a ddylid parhau â’r cynigion statudol ar gyfer newid trefniadaeth ysgol i ehangu’r ddau eiddo yn dilyn cwblhau’r ymgynghoriad.

Dogfennau ychwanegol:

21.

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2022 pdf icon PDF 124 KB

Pwrpas:        Darparu diweddariad o’r adroddiad i Lywodraeth Cymru mewn cydymffurfiad â Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010.

Dogfennau ychwanegol:

22.

Deddf y Lluoedd Arfog 2021 pdf icon PDF 347 KB

Pwrpas:        Hysbysu’r Cabinet am y ddeddfwriaeth newydd mewn perthynas â’r Lluoedd Arfog, a fydd yn cael effaith ar y gwasanaethau Tai ac Addysg.

Dogfennau ychwanegol:

23.

Cynllun Gwasanaeth Bwyd 2022-23 ar gyfer Cyngor Sir Y Fflint pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth ar gyfer Cynllun Gwasanaeth Bwyd 2022-23.

Dogfennau ychwanegol:

24.

Moderneiddio Ysgolion - Prosiect Campws Mynydd Isa pdf icon PDF 129 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i sefydlu contract ar gyfer gwaith adeiladu Prosiect Campws Mynydd Isa.

Dogfennau ychwanegol:

25.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG pdf icon PDF 98 KB

Pwrpas:        Darpau manulion y camau a gymerwyd o dan bewrau.

Dogfennau ychwanegol:

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PPWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 424 KB

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

Atodiadau Cyfrinachol i Eitem Agenda Rhif 24: Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu - Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) - Cau Ariannol ar gyfer Prosiect Campws 3-16, Mynydd Isa

26.

Gwaith Cyfalaf – Amrywiad i Gontract, Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) Rhaglen Allanol Ty Cyfan (WHE)

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth i gynyddu gwerth archeb fewnol ar gyfer contract Connolly’s Ltd o £1,000,000 i hwyluso gwaith a chostau ychwanegol ar gyfer rhaglen Allanol T? Cyfan (WHE) SATC 2021/22.