Agenda and minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

72.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ddatganiadau a chyngor Aelodau yn unol â hynny.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.


 

73.       EITEM FRYS YCHWANEGOL

 

Esboniodd y Prif Weithredwr fod yr eitem hon yn cael ei hystyried fel eitem frys ychwanegol gan yr Arweinydd oherwydd yr angen i gyfathrebu'n glir ar y sefyllfa ddiweddaraf yn Sir y Fflint ar y pandemig, y cyfyngiadau a osodwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru, a sut y byddai'r Cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaethau.

 

Cyhoeddwyd newid yn y cyfyngiadau yn ystod cyfnod y Nadolig, ond byddai holl wasanaethau'r Cyngor yn parhau yn ôl y bwriad. Cyhoeddwyd cynlluniau ar gyfer ailddechrau addysg yn y Flwyddyn Newydd, ond efallai y bydd angen eu hadolygu'n agosach at yr amser. Byddai cyfarfodydd yn cael eu cynnal dros gyfnod y gwyliau fel y gellir rhannu gwybodaeth leol a rhanbarthol. 

 

Roedd y rhaglen frechu yn dod yn ei blaen yn dda ac roedd Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn barod i weithredu fel canolfan brechu torfol. Yn ogystal, roedd canolfan frechu leol yn ardal yr Wyddgrug ar y gweill.

 

Y cyngor oedd i bobl y dywedwyd wrthynt am warchod eu hunain yn flaenorol i aros adref. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r diweddariad.

 

73.

Cyllideb Flynyddol Llywodraeth Cymru 2021/22 a Setliad Llywodraeth Leol Dros Dro 2021/22 pdf icon PDF 76 KB

Pwrpas:        Derbyn manylion Cyllideb Flynyddol Llywodraeth Cymru 2021/22 a'r Setliad Llywodraeth Leol Dros Dro ar gyfer 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr eitem ac egluro y byddai'r wybodaeth am y Setliad Llywodraeth Leol Dros Dro yn cael ei hystyried yn ofalus ac y byddai ymateb yn cael ei baratoi. Byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet ym mis Ionawr 2021 gyda chynigion ar gyfer y gyllideb. 

 

Rhoddodd y Prif Weithredwr a’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol gyflwyniad a oedd yn cynnwys y canlynol:

 

·         Digwyddiadau Diweddar

·         Setliad Dros Dro – Penawdau

o   Codiad cyfartalog yn y Grant Cymorth Refeniw ar gyfer llywodraeth leol o 3.8% ar ôl addasiadau trosglwyddo

o   Ystod y Cyngor cynyddol gan y Cyngor o 2.0% i 5.6%

o   Roedd Sir y Fflint yn gymedrol eleni yn seiliedig ar y data demograffig a gymhwyswyd i Fformiwla Cyllido Llywodraeth Leol a byddai'n derbyn 3.8%

o   £10m ychwanegol ar gyfer Grant y Gweithlu Gofal Cymdeithasol ar ei ben (hyd at £0.5m ar gyfer Sir y Fflint)

o   Mae'r dyraniad ar gyfer llywodraeth leol ar £176m, £104m yn llai na chyfanswm y gofyniad a gyflwynir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

·         Grantiau Penodol: rhestr o grantiau a gyhoeddwyd ac amrywiadau i fynd drwyddynt. Rhai risgiau posibl i gyllidebau craidd os bydd unrhyw ostyngiad yn y grant

·         Cyfalaf: dyraniad digyfnewid ar gyfer llywodraeth leol. Cadarnhad y bydd y grant Adnewyddu Priffyrdd Cyhoeddus yn parhau

·         Cyllid Brys Parhaus: darpariaeth wedi'i gwneud yng nghyllideb Cymru

·         Polisi Tâl y Sector Cyhoeddus:

o   Ni wnaeth Cyhoeddiad Adolygiad o Wariant Canghellor Trysorlys y DU unrhyw ddarpariaeth ar gyfer dyfarniadau cyflog y sector cyhoeddus, oni bai am weithwyr ar gyflog is (roedd Sir y Fflint wedi cynnwys £600k yn yr amcangyfrif o gyllideb ar gyfer hyn) a gweithwyr y GIG (ddim yn berthnasol i Sir y Fflint)

o   Ni allai Llywodraeth y DU bennu trafodaethau cyflog ar gyfer llywodraeth leol yn y DU na chyflog athrawon yng Nghymru, a oedd bellach yn swyddogaeth ddatganoledig

o   Byddai angen cyllido unrhyw ddyfarniadau cyflog ychwanegol ar gyfer 2021/22 yn llawn, yn ychwanegol at lefel y Setliad

o   Manylion y Datganiad Gan y Gweinidog

o   Roedd achos CLlLC am £280m yn cynnwys darpariaeth lawn ar gyfer dyfarniadau cyflog

o   Darpariaeth ar gyfer dyfarniad cyflog i weithwyr ar gyflog is yn unol â pholisi Llywodraeth y DU

o   Dim darpariaeth gyllidebol yn yr amcangyfrif cyllideb isaf ddiwygiedig ar gyfer unrhyw ddyfarniadau cyflog pellach

·         Dadansoddiad – Effeithiau ar gyfer Sir y Fflint

o   Apeliodd Sir y Fflint at Weinidogion am ymgodiad lleiaf mewn Grant Cymorth Refeniw o 5.7% yn erbyn amcangyfrif cyllideb isaf o £16.750m (gyda darpariaeth lawn ar gyfer dyfarniadau cyflog wedi'u cyfrif cyn yr Adolygiad o Wariant)

o   Pe bai'r Adolygiad o Wariant yn cael ei gymhwyso - a bod modd tynnu dyfarniadau cyflog o'r amcangyfrif cyllideb isaf, gan ei ostwng i £13.818m - yna byddai codiad mewn Grant Cymorth Refeniw o 4.1% yn ddigonol

o   Ar yr amcangyfrif isaf o'r gyllideb, roedd yr ymgodiad Grant Cymorth Refeniw oddeutu £0.6m neu 0.3% yn brin

o   Yn ddarostyngedig i'r rhagdybiaeth weithredol ar bolisi cyflog cenedlaethol, gallem anelu at osod cyllideb gyfreithiol  ...  view the full Cofnodion text for item 73.

74.

Aelodau'r wasg a'r cyhoedd yn y cyfarfod

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd un aelod o’r wasg yn bresennol.