Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiada chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 360 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd ar 16 Chwefror 2021.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIADAU CANLYNOL

ADRODDIAD STRATEGOL

Dogfennau ychwanegol:

4.

Tlodi Bwyd pdf icon PDF 158 KB

Pwrpas:        Rhoi diweddariad ar ddull ac ymateb y Cyngor i dlodi bwyd a mentrau i sicrhau fod cynnydd yn dal i ddigwydd ac yn gynaliadwy.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyflawni agweddau ar y Rhaglen Gyfalaf drwy Gontract Tymor Penodol pdf icon PDF 101 KB

Pwrpas:        Nodi’r llwybr caffael arfaethedig ar gyfer agweddau ar waith adeiladu sy’n berthnasol i raglen gyfalaf y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Atal Taliadau Parcio Ceir pdf icon PDF 103 KB

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i ymestyn atal taliadau parcio ceir tan 30 Mehefin 2021.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

7.

Monitro Cyllideb Refeniw 2020/21 (Mis 10) pdf icon PDF 134 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2020/21 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 10 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cychwyn y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol pdf icon PDF 107 KB

Pwrpas:        Diweddaru’r Cadeirydd ar ein parodrwydd ar gyfer cychwyn y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol ar 31 Mawrth 2021.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Perfformiad Rhaglen Gyfalaf Safon Ansawdd Tai Cymru – Adroddiad Sicrwydd pdf icon PDF 152 KB

Pwrpas:        Darparu diweddariad ar berfformiad Safon Ansawdd Tai Cymru a’r gwaith a wnaed hyd yma.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Moderneiddio Ysgolion pdf icon PDF 108 KB

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth i gomisiynu contractwyr a ffurfio Contract Dylunio ac Adeiladu dau gam ar gyfer prosiectau arfaethedig yn Ysgol Croes Atti, Y Fflint ac ysgol gynradd Drury.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Trefniadau Derbyn i’r Ysgol 2022/23 pdf icon PDF 87 KB

Pwrpas:        Cynghori ar ganlyniad yr ymgynghoriad statudol ar y trefniadau derbyn ar gyfer mis Medi 2022 ac argymell cymeradwyaeth.

Dogfennau ychwanegol:

12.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG pdf icon PDF 200 KB

Pwrpas:        Darpau manulion y camau a gymerwyd o dan bewrau.

Dogfennau ychwanegol:

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 429 KB

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

13.

Tendrau Cludiant

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i ymestyn tendrau cludiant i'r ysgol presennol am gyfnod o flwyddyn.