Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Jan Kelly / 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

12.

Yn bresennol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Aelodau Etholedig: 

Cyng. Chris Bithell (CB) (Cadeirydd); Cyng. Ian Roberts; Cyng. Dave Mackie (DM); Cyng. Colin Legg (CL); Cyng. Paul Cunningham (PC); Cyng. Janet Axworthy (JA);  Cyng. Adele Davies-Cooke; Cyng. Marion Bateman

 

Cynrychiolwyr Addysg  

Vicky Barlow (VB) Uwch Reolwr Gwella Ysgolion; Jane Borthwick – Cynghorydd Gwella Ysgolion

 

Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru (Esgobaeth Llanelwy)- Marina Parsons (Pennaeth Trelawnyd)

 

 Eglwys Bresbyteraidd Cymru– Y Parch. Huw Powell Davies (HD)

 

Cymdeithasau Athrawon:

Ffederasiwn Penaethiaid Cynradd – Simon Percy (SP) (Ysgol Golftyn)

 

Hefyd yn bresennol – Kim Brookes, Uwch Reolwr, Addysg ac Ieuenctid (Clerc)

 

13.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Lyn Oakes; Amira Mattar; Wendy White; John Morgan; Claire Homard. 

14.

Datgan Cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol

CaiffAelodau eu hatgoffa fod rhaid iddynt ddatgan bodolaeth a natur y cysyllt

iadpersonol y maent yn ei ddatgan.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim wedi eu datgan

15.

Cofnodion pdf icon PDF 83 KB

Cymeradwyo a chadarnhau bod cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gywir ar 10 Chwefror 2021 .

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cynigiwyd gan DM, eiliwyd gan JA a derbyniwyd eu bod yn gofnod cywir. 

 

Materion yn codi: Dim

Cymeradwyo'r cofnodion fel rhai cywir.

 

16.

Derbyn diweddariad am y cyfarfod CCYSAGC a gynhaliwyd ar 23 Mawrth 2021

Derbyndiweddariad llafar yn y cyfarfod gan Vicky Barlow, Uwch Reolwr Gwella

Ysgolion, Portffolio Addysg ac Ieuenctid.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Diolchodd CB i JA, DM a LO am fynychu’r cyfarfod ar ran Sir y Fflint. Diolchodd DM i VB am ei hadroddiad gwych.Dywedodd VB bod papurau’r cyfarfod ar gael ar wefan CCYSAGC.Y prif bwyntiau trafod oedd symud o faes llafur Addysg Grefyddol i Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg; dull cydlynol gyda Llywodraeth Cymru at ddatblygiad proffesiynol ar gyfer ymarferwyr; newidiadau i gyfansoddiadau CYSAG ac ymgynghori ar feysydd llafur yn lleol. Diolchodd JA hefyd i VB a gofynnodd bod y cyfarfod yn cofnodi y bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y flwyddyn nesaf yn cael ei gynnal gan Sir y Fflint.

 

Cam Gweithredu:VB i anfon dolen at y gr?p i wefan CYSAGC

17.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ganllawiau Cwricwlwm Cymru ynghylch Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg pdf icon PDF 882 KB

I drafod ymateb gan Gynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol i’r ymgynghoriad.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyfeiriodd VB at yr adroddiad ymgynghoriad a ddosbarthwyd gyda’r rhaglen oedd wedi symud ymlaen o’r fersiwn ddrafft blaenorol a gynhyrchwyd ym mis Ebrill. Dywedodd hefyd mai bwriad Llywodraeth Cymru oedd cynnig gweithdai ar y ddogfen. Wrth adolygu’r ddogfen gofynnodd i’r gr?p gofio am y canlynol:

  • Ydym ni’n gwbl eglur am y gynulleidfa a’r pwrpas?
  • Ydi’r iaith a therminoleg yn briodol?  
  • Ymagwedd at ddatblygiad proffesiynol – sut mae hyn yn helpu ymarferwyr?
  • Ydi hi’n amlwg beth yw rôl CYSAG wrth symud ymlaen?

Barn y gr?p yw y byddai’n ddefnyddiol cynnal gweithdy er mwyn trafod a pharatoi ein hymateb i’r Ymgynghoriad.Gofynnodd PC bod Cyfarwyddwyr Esgobaeth yn cael eu gwahodd i fynychu’r gweithdy hefyd.

Cam Gweithredu:VB i drefnu gweithdy gydag aelodau mewn digon o amser i lunio ein hymateb erbyn 16 Gorffennaf.

18.

Gohebiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

19.

Cyfarfodydd yn y dyfodol

Yn y dyfodol bydd cyfarfodydd CYSAG SIR Y FLINT  yn cael eu cynnal am 4.00 pm am

 

DyddIau   7th Hydref 2021

DyddIau 25th Tachwedd 2021

Dydd Mercher 9th Chwefror 2022

Dydd Mercher 8th Mehefin 2022

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol:

 

Dydd Iau 7 Hydref 2021

Dydd Iau 25 Tachwedd 2021

Dydd Mercher 9 Chwefror 2022

Dydd Mercher 8 Mehefin 2022

Daeth y cyfarfod i ben am 16.32pm