Agenda and minutes

Lleoliad: Ysgol Maes Garmon, Conway Street, Mold, CH7 1JB

Cyswllt: Jan Kelly / 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

8.

Croesco a chyflwyniadau

Cofnodion:

Agorodd VB y cyfarfod wrth holi pwy oedd is-gadeirydd etholedig y cyfarfod.Mae Delyth McIntyre wedi ymddiswyddo.Cynigiwyd ac eiliwyd bod y Cyng Chris Bithell yn cadeirio’r cyfarfod.Cytunwyd bod y cyfarfod â chworwm gan fod traean o’r swyddi wedi’u llenwi wedi’u cynrychioli (gellir diystyru swyddi gwag ar gyfer cyfrifo hyn).

 

Hoffai’r rhai a oedd yn bresennol yn y cyfarfod gyfleu wrth Delyth McIntyre y byddent yn gweld ei cholli a diolchwyd iddi am ei chyfraniad rhagorol i CYSAG.Cam Gweithredu:Bydd VB yn ysgrifennu ati ar ran y gr?p.

 

Gofynnodd y Cadeirydd fod cardiau enwau yn cael eu defnyddio yn y cyfarfod nesaf.Cam Gweithredu:VB i weithredu.

 

9.

Datgan Cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol

Caiff Aelodau eu hatgoffa fod rhaid iddynt ddatgan bodolaeth a natur y cysylltiad personol y maent yn ei ddatgan.

 

 

Cofnodion:

Dywedodd CB wrth y gr?p ei fod yn aelod o’r Eglwys yng Nghymru.

10.

Cofnodion pdf icon PDF 71 KB

Cymeradwyo a chadarnhau bod cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gywir

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 10 Hydref 2018.

Materion yn codi:  

 

Tudalen 4 – Mae Adroddiad Blynyddol Drafft CYSAG Sir y Fflint 2017-18 gan VB a bydd yn ei ddosbarthu

 

Tudalen 5 – Nid yw Cofnodion CCYSAGC wedi’u cynnwys yn y rhybudd o’r cyfarfod.Er gwybodaeth, mae’r rhain ar gael ar wefan CCYSAGC yma www.wasacre.org.uk/cym-meetings.html  

11.

Cylch Gorchwyl Diwygiedig ar gyfer Cymeradwyo pdf icon PDF 223 KB

Cofnodion:

Soniodd VB am bob adran sydd wedi’u diwygio yn dilyn eu hadolygu.Mynegodd y Cadeirydd bryderon o ran cynrychiolaeth.  Cam Gweithredu:VB i ddilyn trywydd y cais am enwebiadau.

 

Mae angen tynnu sylw cynrychiolwyr ysgol fod y cyfarfod wedi symud o 2pm i 4pm.Cam Gweithredu:I’w egluro pan gaiff y cofnodion a’r rhaglen eu dosbarthu.

 

Tudalen 7 – Darparwyd cywiriadau o ran yr enwau cywir ar gyfer yr Enwadau Crefyddol sydd i gael eu cynrychioli.Cam Gweithredu:VB i sicrhau eglurder o ran y teitlau cywir.

 

Tudalen 10 – (j) copi o’r adroddiad blynyddol i gael ei anfon at CCYSAGC erbyn 13 Rhagfyr.Cam Gweithredu:VB i ddilyn trywydd hyn.

 

Tudalen 10 - 5.2 Newid i Prif Swyddog Addysg.Cam Gweithredu:VB i’w newid.

 

Gyda’r diwygiadau uchod, cytunwyd yn unfrydol ar y Cylch Gorchwyl diwygiedig.

12.

Dadansoddiad o Adroddiadau Arolygu

I dderbyn adroddiad yn y cyfarfod gan Vicky Barlow, Uwch Reolwr Gwella Ysgolion, Addysg a Phortffolio Ieuenctid

Cofnodion:

Rhoddodd VB grynodeb o adroddiadau arolygu.Dywedodd wrth y gr?p, byddai’n arfer da pe gallai ysgolion ddefnyddio enghreifftiau Addysg Grefyddol wrth ddangos enghreifftiau i Estyn.Cytunodd CYSAG i weithio ar hyn.

 

Soniodd JA am adroddiad Estyn rhagorol Ysgol Gynradd Ewloe Green a dywedodd y dylid ei nodi a dylid ysgrifennu at yr ysgol i’w llongyfarch.Cam Gweithredu:VB i ysgrifennu ar ran CYSAG.

 

13.

Cwricwlwm Newydd i Gymru - Ymgynghoriad Cenedlaethol

I dderbyn trosolwg o Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Papur Gwyn sy'n nodi cynigion ar gyfer y ddeddfwriaeth sydd ei hangen ac mae'n agored i'w ymgynghori o 28 Ionawr i 22 Mawrth 2019.

Cofnodion:

Rhoddodd VB grynodeb o’r ddogfen ymgynghori ac anogodd aelodau i’w darllen yn llawn. Cam Gweithredu:VB i ddrafftio sylwadau ar gyfer ymgynghori ar ran CYSAG yn enwedig o ran cwestiynau 9 – 13.

14.

WASACRE

·         I dderbyn cofnodion cyfarfod diwethaf y Gymdeithas ar 20 Tachwedd 2018.

 

·         I gytuno ar bresenoldeb yng nghyfarfod nesaf CYSAGC ar 26 Mawrth 2019.

Cofnodion:

Trafodwyd presenoldeb yng nghyfarfod nesaf CCYSAGC yng Nghaerdydd ar 26 Mawrth 2019, ond nid oes unrhyw un ar gael i fynychu.VB i weld a yw hi ar gael i fynychu ar ran CYSAG.

 

Cynhelir cyfarfod Tymor yr Haf yng Nghonwy a chaiff presenoldeb ei drafod.

15.

Cyfarfodydd y dyfodol

Cymeradwyo a chadarnhau bod cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gywir 12th Mehefin 2019

Cofnodion:

Mae angen pwysleisio wrth gynrychiolwyr athrawon bod y cyfarfodydd yn dechrau am 4pm bellach.Cam Gweithredu:GJ i godi hyn yn y Fforwm Addysg Grefyddol

 

Dydd Mercher 12 Mehefin 2019 – 4pm – lleoliad i’w gadarnhau

 

Daeth y cyfarfod i ben am 5:30pm