Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:  I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:   I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 81 KB

Pwrpas:  I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 8 Iomawr a 5 Chwefror 2024.

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU ER PENDERFYNIAD

Dogfennau ychwanegol:

4.

Goddefebau

Pwrpas:  Derbyn unrhyw geisiadau am oddefebau.

 

Bydd aelodau'r wasg / y cyhoedd yn gallu aros yn y cyfarfod tra bydd cais am ryddhad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a bydd yn gallu dychwelyd i glywed penderfyniad y Pwyllgor. Fodd bynnag, o dan Baragraff 18C Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd y Pwyllgor yn gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yn ystyried unrhyw gais am ryddhad.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adolygiad o’r Protocol ar gyfer Cwrdd â Chontractwyr pdf icon PDF 77 KB

Pwrpas:  Ymgymryd ag adolygiad parhaus o’r Protocol i sicrhau ei fod yn ddiweddar ac yn berthnasol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygiad Treigl o God Ymddygiad yr Aelodau pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:  Rydym yn adolygu pob Cod a Phrotocol o leiaf unwaith ymhob tymor o’r Cyngor er mwyn sicrhau eu bod yn berthnasol ac yn gyfoes. Hwn yw’r adolygiad ar gyfer Cod Ymddygiad yr Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Presenoldeb Aelodau Annibynnol Ymweliadau â Chyfarfodydd Y Cyngor

Pwrpas:  Derbyn adroddiadau llafar gan Aelodau Annibynnol y Pwyllgor  am eu hymweliadau i’r cyfarfodydd canlynol:

 

·         Cyngor Sir – 23.01.24 (Julia Hughes)

·         Cyngor Sir – 20.02.24 (Gill Murgatroyd)

·         Pwllgor Trwyddedu – 21.02.24 (Gill Murgatroyd)

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiadau o Ymweliadau Aelodau Annibynnol â Chynghorau Tref/Cymuned

Pwrpas:  Derbyn adroddiadau llafar gan Aelodau Annibynnol y Pwyllgor am eu hymweliadau i’r cyfarfodydd canlynol:

 

Cyngor Tref Bwcle (ail-ymweld) – 23.01.24 (Mark Morgan)

 

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adborth gan Fforwm Cenedlaethol y Pwyllgorau Safonau

Darparu adborth gan Fforwm Cenedlaethol y Pwyllgorau Safonau a gynhaliwyd ar Ionawr 29ain.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 74 KB

Pwrpas:  Er mwyn i’r Pwyllgor ystyried testunau i’w cynnwys ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

Dogfennau ychwanegol: