Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 81 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 6 Tachwedd a 4 Rhagfyr 2023.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU ER PENDERFYNIAD

Dogfennau ychwanegol:

4.

Goddefebau

To receive any requests for dispensations.

 

Members of the press/public will be able to remain at the meeting whilst an application for dispensation is presented to the Committee and will be able to return to hear the Committee’s decision.  However, under Paragraph 18C Schedule 12A Local Government Act 1972 the Committee will exclude the press and public from the meeting whilst it deliberates on any application for a dispensation.

 

 

Derbyn unrhyw geisiadau am oddefebau.

 

Bydd aelodau'r wasg / y cyhoedd yn gallu aros yn y cyfarfod tra bydd cais am ryddhad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a bydd yn gallu dychwelyd i glywed penderfyniad y Pwyllgor. Fodd bynnag, o dan Baragraff 18C Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd y Pwyllgor yn gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yn ystyried unrhyw gais am ryddhad.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gweithdrefn Chwythu'r Chwiban Gyfrinachol pdf icon PDF 83 KB

Adolygiad Treigl o'r Weithdrefn Chwythu'r Chwiban Gyfrinachol

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiadau o Ymweliadau Aelodau Annibynnol â Chynghorau Tref/Cymuned

Derbyn adroddiadau ar lafar gan Aelodau Annibynnol y Pwyllgor am eu hymweliadau i’r cynghorau canlynol:

 

 

·         Higher Kinnerton Community Council – revisit -  (Ian Papworth 21.11.23)

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Presenoldeb Aelodau Annibynnol Ymweliadau  Chyfarfodydd y Cyngor

Derbyn adroddiadau llafar gan Aelodau Annibynnol y Pwyllgor am eu hymweliadau i’r cyfarfodydd canlynol:

 

·         29.11.23 – Clwyd Pension Fund (Mark Morgan)

·         14.12.23 – Corporate Resources Overview and Scrutiny Committee (Mark Morgan)

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 75 KB

Er mwyn i’r Pwyllgor ystyried testunau i’w cynnwys ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Trosolwg o Gwynion Moesegol pdf icon PDF 86 KB

Bod y Pwyllgor yn nodi'r nifer a'r mathau o gwynion.

 

Dogfennau ychwanegol:

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD I WYBODAETH) 1985 - YSTYRIED GWAHARDD Y WASG A'R CYHOEDD

Ystyrir bod yr atodiad canlynol yn eithriedig yn rhinwedd Paragraff(au) 12, Rhan 4 yn Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd).

Mae’r atodiad yn ymwneud ag unigolyn penodol ac mae budd y cyhoedd wrth beidio â datgelu’r wybodaeth yn drech na budd y cyhoedd o’i datgelu.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Trosolwg o Gwynion Moesegol - Atodiad 2

Bydd copi o'r atodiad ar gael i aelodau'r Pwyllgor Safonau yn unig.

Presented By: Mae’r atodiad yn ymwneud ag unigolyn penodol ac mae budd y cyhoedd wrth beidio â datgelu’r wybodaeth yn drech na budd y cyhoedd o’i datgelu.