Rhaglen

Lleoliad: Remote attendance meeting

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 105 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 6 Mawrth 2023.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Goddefebau

To receive any requests for dispensations.

 

Members of the press/public will be able to remain at the meeting whilst an application for dispensation is presented to the Committee and will be able to return to hear the Committee’s decision.  However, under Paragraph 18C Schedule 12A Local Government Act 1972 the Committee will exclude the press and public from the meeting whilst it deliberates on any application for a dispensation.

 

Derbynunrhyw geisiadau am oddefebau.

 

Byddaelodau'r wasg / y cyhoedd yn gallu aros yn y cyfarfod tra bydd cais am ryddhad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a bydd yn gallu dychwelyd i glywed penderfyniad y Pwyllgor. Fodd bynnag, o dan Baragraff 18C Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd y Pwyllgor yn gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yn ystyried unrhyw gais am ryddhad.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU ER PENDERFYNIAD

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adolygiad Treigl o God Ymddygiad y Gweithwyr pdf icon PDF 110 KB

Wrth inni gynnal adolygiad treigl o’r Cyfansoddiad mae arnom angen ystyried a oes angen diwygio Cod Ymddygiad y Gweithwyr er mwyn ei gadw’n gyfoes.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ynghylch gweithredu argymhellion Adolygiad Penn. pdf icon PDF 90 KB

Ymateb i’r ddogfen ymgynghori a gyflwynodd Llywodraeth Cymru ynghyd â’i gynigion ar gyfer gweithredu argymhellion Adolygiad Penn.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol Drafft pdf icon PDF 79 KB

Cymeradwyodrafft cyntaf y Pwyllgor o’r Adroddiad Blynyddol

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Eitemau ar gyfer y Fforwm

A oes gan Aelodau unrhyw awgrymiadau ar gyfer eitemau i’w trafod yn y Fforwm Safonau Cenedlaethol ym mis Mehefin.

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiadau o Ymweliadau Aelodau Annibynnol  Chynghorau Tref/Cymuned

Derbyn adroddiadau ar lafar gan Aelodau Annibynnol y Pwyllgor am eu hymweliadau i’r cynghorau canlynol: 

 

·         Llanasa Community Council (David Davies – 26.01.23)

·         Hope Community Council (Ian Papworth – 01.03.23)

·         Leeswood & Pontblyddyn Community Council (Ian Papworth – 07.03.23)

·         Bagillt Community Council (Jacqueline Guest – 08.03.23)

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

10.

Rhaglen Waith y Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Er mwyn i’r Pwyllgor ystyried testunau i’w cynnwys ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

 

Dogfennau ychwanegol: