Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 69 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod arMedi 2022.

 

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU ER PENDERFYNIAD

Dogfennau ychwanegol:

4.

Goddefebau

Derbynunrhyw geisiadau am oddefebau.

 

Byddaelodau'r wasg / y cyhoedd yn gallu aros yn y cyfarfod tra bydd cais am ryddhad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a bydd yn gallu dychwelyd i glywed penderfyniad y Pwyllgor. Fodd bynnag, o dan Baragraff 18C Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd y Pwyllgor yn gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yn ystyried unrhyw gais am ryddhad.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau a godwyd gan y Cynghorau Tref a Chymuned

I drafod unrhyw faterion moesol neu waith y Pwyllgor Safonau a godwyd gan y Cynghorau Tref a Chymuned.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIADAU O YMWELIADAU AELODAU ANNIBYNNOL Â CHYNGHORAU TREF/CYMUNED

Derbyn adroddiadau ar lafar gan Aelodau Annibynnol y Pwyllgor am eu hymweliadau i’r cynghorau canlynol:

 

  • Cyngor Cymuned Llaneurgain (Julia Hughes – 10.10.2022)
  • Cyngor Cymuned Northop Hall (Julia Hughes – 11.10.2022)

·         Cyngor Cymuned Trelawnyd a Gwaenysgor (Gill Murgatroyd – 13.10.2022)

·         Cyngor Cymuned Helygain (Gill Murgatroyd – 17.10.2022)

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cylch Gorchwyl y Fforwm Cenedlaethol pdf icon PDF 86 KB

Derbyn a nodi Cylch Gorchwyl y Fforwm Cenedlaethol.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adolygiad Treigl o God Ymddygiad yr Aelodau pdf icon PDF 90 KB

Rydym yn adolygu pob Cod a Phrotocol o leiaf unwaith ymhob tymor o’r Cyngor er mwyn sicrhau eu bod yn berthnasol ac yn gyfoes. Hwn yw’r adolygiad ar gyfer Cod Ymddygiad yr Aelodau.

 

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cyhoeddiad 'Ein Canfyddiadau' Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf icon PDF 83 KB

Ystyried crynodeb o achosion oedd a wnelont â honiadau o dorri Cod Ymddygiad yr Aelodau (‘y Cod’), fel y cyhoeddwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC)yn ei gyhoeddiad “Ein Canfyddiadau” (“Ein Canfyddiadau”).

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 73 KB

Er mwyn i’r Pwyllgor ystyried testunau i’w cynnwys ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

 

Dogfennau ychwanegol: