Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 79 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 1 Tachwedd 2021.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Goddefebau

To receive any requests for dispensations.

 

Members of the press/public will be able to remain at the meeting whilst an application for dispensation is presented to the Committee and will be able to return to hear the Committee’s decision.  However, under Paragraph 18C Schedule 12A Local Government Act 1972 the Committee will exclude the press and public from the meeting whilst it deliberates on any application for a dispensation.

 

Derbynunrhyw geisiadau am oddefebau.

 

Byddaelodau'r wasg / y cyhoedd yn gallu aros yn y cyfarfod tra bydd cais am ryddhad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a bydd yn gallu dychwelyd i glywed penderfyniad y Pwyllgor. Fodd bynnag, o dan Baragraff 18C Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd y Pwyllgor yn gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yn ystyried unrhyw gais am ryddhad.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU ER PENDERFYNIAD

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau ar agenda'r Cyfarfod Cyswllt Moesegol nesaf pdf icon PDF 100 KB

Gofyn i Aelodau awgrymu pynciau i’w trafod yn y cyfarfod nesaf rhwng y Cadeirydd/Is-gadeirydd o’r Pwyllgor a’r Uwch Gynghorwyr. 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Fforwm Cenedlaethol ar gyfer Cadeiryddion Pwyllgorau Safonau pdf icon PDF 80 KB

Ystyried a ddylai fod fforwm cenedlaethol ar gyfer Cadeiryddion Pwyllgorau Safonau o fath tebyg i Fforwm Aelodau Annibynnol Gogledd a Chanolbarth Cymru

 

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynhadledd Safonau Cymru 2022

Rhoigwybod i'r Aelodau am y trefniadau ar gyfer Cynhadledd Safonau Cymru 2022 a fydd yn cael ei chynnal ddydd Mercher 9fed Chwefror am 10 y.b.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhaglen Waith y Dyfodol pdf icon PDF 71 KB

Er mwyn i’r Pwyllgor ystyried testunau i’w cynnwys ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

 

 

Dogfennau ychwanegol: