Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 66 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 6 Medi 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU ER PENDERFYNIAD

Dogfennau ychwanegol:

4.

Goddefebau pdf icon PDF 499 KB

To receive any requests for dispensations.

 

Members of the press/public will be able to remain at the meeting whilst an application for dispensation is presented to the Committee and will be able to return to hear the Committee’s decision.  However, under Paragraph 18C Schedule 12A Local Government Act 1972 the Committee will exclude the press and public from the meeting whilst it deliberates on any application for a dispensation.

 

 

Derbyn unrhyw geisiadau am oddefebau.

 

Bydd aelodau'r wasg / y cyhoedd yn gallu aros yn y cyfarfod tra bydd cais am ryddhad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a bydd yn gallu dychwelyd i glywed penderfyniad y Pwyllgor. Fodd bynnag, o dan Baragraff 18C Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd y Pwyllgor yn gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yn ystyried unrhyw gais am ryddhad.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adolygiad Penn o'r Fframwaith Safonau Moesegol pdf icon PDF 108 KB

Rhannu’radroddiad a baratowyd gan Richard Penn yn dilyn ei adolygiad o’r Fframwaith Safonau Moesegol ac ymateb LlC (os yw ar gael)

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Sesiwn Friffio Cyn y Cyfarfod Fforwm Safonau pdf icon PDF 78 KB

Rhoi gwybod i Aelodau am raglen arfaethedig y Gynhadledd.

 

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

7.

Eitemau a godwyd gan y Cynghorau Tref a Chymuned

I drafod unrhyw faterion moesol neu waith y Pwyllgor Safonau a godwyd gan y Cynghorau Tref a Chymuned. 

 

(a)       P?er cymhwysedd cyffredinol o dan y Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 a sut mae’n berthnasol i gynghorau tref a chymuned (cyflwyniad ar lafar)

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Trosolwg o Gwynion Moesegol pdf icon PDF 86 KB

Bod y Pwyllgor yn nodi'r nifer a'r mathau o gwynion.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) pdf icon PDF 79 KB

I rhannu Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) ar gyfer 2020/21

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 70 KB

Er mwyn i’r Pwyllgor ystyried testunau i’w cynnwys ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

 

Dogfennau ychwanegol: