Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 74 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod arRhagfyr 2022.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Goddefebau

To receive any requests for dispensations.

 

Members of the press/public will be able to remain at the meeting whilst an application for dispensation is presented to the Committee and will be able to return to hear the Committee’s decision.  However, under Paragraph 18C Schedule 12A Local Government Act 1972 the Committee will exclude the press and public from the meeting whilst it deliberates on any application for a dispensation.

 

 

Derbyn unrhyw geisiadau am oddefebau.

 

Bydd aelodau'r wasg / y cyhoedd yn gallu aros yn y cyfarfod tra bydd cais am ryddhad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a bydd yn gallu dychwelyd i glywed penderfyniad y Pwyllgor. Fodd bynnag, o dan Baragraff 18C Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd y Pwyllgor yn gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yn ystyried unrhyw gais am ryddhad.

Dogfennau ychwanegol:

Application for Dispensation - Cllr D Healey pdf icon PDF 3 MB

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU ER PENDERFYNIAD

Dogfennau ychwanegol:

5.

Newidiadau i'r Cod Ymddygiad Cynghorwyr yn dilyn yr Adoygiad Parhaus pdf icon PDF 84 KB

Cytuno ar y drafft manwl gywir o’r newidiadau y cytunwyd arnynt mewn egwyddor fel rhan o’r adolygiad parhaus o’r Cyfansoddiad yng nghyfarfod mis Tachwedd 2022.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygiad Treigl o God Ymddygiad y Gweithwyr pdf icon PDF 84 KB

Fel rhan o’r adolygiad treigl o’r Cyfansoddiad, mae angen i ni ystyried a oes angen unrhyw ddiwygiadau i’r Cod Ymddygiad y Gweithwyr i’w ddiweddaru.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiadau o Ymweliadau Aelodau Annibynnol  Chynghorau Tref/Cymuned

Derbyn adroddiadau ar lafar gan Aelodau Annibynnol y Pwyllgor am eu hymweliadau i’r cynghorau canlynol:

 

·         CyngorCymuned Gwernaffield (David Davies - 09.11.2022)

·         CyngorCymuned Whitford (Gill Murgatroyd - 10.11.2022)

·         Cyngor Tref Holywell (Gill Murgatroyd - 15.11.2022)

·         CyngorCymuned Mostyn (David Davies – 21.11.2022)

·         Cyngor Tref Connah’s Quay (Ian Papworth - 28.11.2022)

·         Cyngor Tref Mold (Julia Hughes – 30.11.22)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

8.

Trosolwg o Gwynion Moesegol pdf icon PDF 87 KB

Bod y Pwyllgor yn nodi'r nifer a'r mathau o gwynion.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Er mwyn i’r Pwyllgor ystyried testunau i’w cynnwys ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

 

Dogfennau ychwanegol: