Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas / 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 73 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod arGorffennaf 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Goddefebau

Derbynunrhyw geisiadau am oddefebau.

 

Byddaelodau'r wasg / y cyhoedd yn gallu aros yn y cyfarfod tra bydd cais am ryddhad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a bydd yn gallu dychwelyd i glywed penderfyniad y Pwyllgor. Fodd bynnag, o dan Baragraff 18C Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd y Pwyllgor yn gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yn ystyried unrhyw gais am ryddhad.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Canfyddiadau Ymweliadau Aelodau Annibynnol â Chyfarfodydd Pwyllgor pdf icon PDF 93 KB

Cyflwyno canfyddiadau'r ymweliadau â chyfarfodydd Pwyllgor Cyngor Sir y Fflint a gynhaliwyd gan aelodau annibynnol y Pwyllgor Safonau.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygiad Penn o’r Fframwaith Safonau Moesegol pdf icon PDF 90 KB

Rhybuddio'rPwyllgor am fodolaeth a llinell amser ar gyfer adolygiad o'r fframwaith cyfan ar gyfer hyrwyddo ymddygiad da sydd wedi'i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynhadledd Safonau Cymru Gyfan pdf icon PDF 79 KB

Cynhelir Cynhadledd Safonau Cymru Gyfan bob dwy flynedd.Gohiriwyd cynhadledd y llynedd tan eleni ac mae Swyddogion Monitro yng ngogledd Cymru wrthi’n gwneud y trefniadau.Nod yr adroddiad hwn yw hysbysu’r Aelodau o raglen a fformat arfaethedig y Gynhadledd.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adborth o’r Cyfarfod Cyswllt Moesegol pdf icon PDF 81 KB

Darparu adborth o’r Cyfarfod Cyswllt Moesegol.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 57 KB

Er mwyn i’r Pwyllgor ystyried testunau i’w cynnwys ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

Dogfennau ychwanegol: