Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas / 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 80 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 10 Mai 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Goddefebau

Derbyn unrhyw geisiadau am oddefebau.

 

Byddaelodau'r wasg / y cyhoedd yn gallu aros yn y cyfarfod tra bydd cais am ryddhad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a bydd yn gallu dychwelyd i glywed penderfyniad y Pwyllgor. Fodd bynnag, o dan Baragraff 18C Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd y Pwyllgor yn gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yn ystyried unrhyw gais am ryddhad.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diwygiadau i God Ymarfer Cynllunio pdf icon PDF 92 KB

I adolygu Cod Ymarfer Cynllunio yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor a’r Cyngor yn gynharach yn y flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Trosolwg o Gwynion Moesegol pdf icon PDF 86 KB

Bod y Pwyllgor yn nodi'r nifer a'r mathau o gwynion.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adolygu'r Fframwaith Safonau Moesegol (Eitem ar lafar)

Diweddariad ar lafar gan y Swyddog Monitro a’r Cadeirydd am yr adolygiad sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd o’r Fframwaith Safonau Moesegol gan Richard Penn ar ran Llywodraeth Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adolygiad a Sicrwydd ar Brotocol Aelodau/Swyddogion - diweddariad ar lafar

Cafodd Protocol Aelodau/Swyddogion ei adolygu yn gynnar yn 2020 gan y Cyngor.  Bydd diweddariad ar lafar yn cael ei roi ar ganlyniad adolygiad ychwanegol llai dwys o Brotocol Aelodau/Swyddogion a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 77 KB

Er mwyn i’r Pwyllgor ystyried testunau i’w cynnwys ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynllunio Agenda’r cyfarfod Cyswllt ar Faterion Moesegol pdf icon PDF 93 KB

Cynllunio agenda ar gyfer Cadeirydd cyfarfod y Pwyllgor Safonau gyda Chadeirydd ac Arweinydd y Cyngor ac Arweinwyr Grwpiau.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cynllunio Agenda’r cyfarfod Cyswllt ar Faterion Moesegol (Atodiad cyfrinachol i eitem 10 ar y rhaglen)