Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Penodi Cadeirydd

Ceisir enwebiadau ar gyfer Cadeirydd i’r Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Penodi Is-Gadeirydd

Ceisir enwebiadau ar gyfer Is-gadeirydd i’r Pwyllgor

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad gysylltiad a chynghori’r Aeoldau yn unol a hynny.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cofnodion pdf icon PDF 74 KB

 

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 1 Mawrth 2021.

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Goddefebau

To receive any requests for dispensations.

 

Members of the press/public will be able to remain at the meeting whilst an application for dispensation is presented to the Committee and will be able to return to hear the Committee’s decision.  However, under Paragraph 18C Schedule 12A Local Government Act 1972 the Committee will exclude the press and public from the meeting whilst it deliberates on any application for a dispensation.

 

 

Derbyn unrhyw geisiadau am oddefebau.

 

Bydd aelodau'r wasg / y cyhoedd yn gallu aros yn y cyfarfod tra bydd cais am ryddhad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a bydd yn gallu dychwelyd i glywed penderfyniad y Pwyllgor. Fodd bynnag, o dan Baragraff 18C Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd y Pwyllgor yn gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yn ystyried unrhyw gais am ryddhad.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adolygu'r Weithdrefn Goddefeb yng Nghynghorau Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam pdf icon PDF 80 KB

Cymharu a chyferbynnu sut mae Cynghorau eraill yng Ngogledd Cymru yn prosesu ceisiadau ar gyfer goddefeb

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Presenoldeb Aelodau Annibynnol Ymweliadau â Chyfarfodydd Pwyllgor

Derbyn adroddiadau llafar gan Aelodau Annibynnol y Pwyllgor am eu

hymweliadau i’r cyfarfodydd canlynol:

 

  • 03.03.21 – Y Pwyllgor Cynllunio (Jonathan Duggan-Keen)
  • 18.03.21 – Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar Addysg ac Ieuenctid (Phillipa Earlam)
  • 24.03.21 Pwyllgor Archwilio (Phillipa Earlam)
  • 24.03.21 - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a Chyfansoddiad (Jonathan Duggan-Keen)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Llawlyfr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) Rhifyn 24 (Ionawr 2020 - Rhagfyr 2020) pdf icon PDF 117 KB

Hysbysu’r Pwyllgor am gyhoeddiadau diweddaraf Llyfr Achos Cod Ymddygiad Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiadau Blynyddol Panel Dyfarnu Cymru ar gyfer 2018/19 a 2019/20

Dogfennau ychwanegol:

11.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 76 KB

For the Committee to consider topics to be included on the attached Forward Work Programme.

Dogfennau ychwanegol: