Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Nicola Gittins / Maureen Potter / Sharon Thomas / 01352 702345 / 702322 / 702324 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad gysylltiad a chynghori’r Aeoldau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 66 KB

Pwpras:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 11 Ionawr 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Goddefebau

Derbyn unrhyw geisiadau am oddefebau.

 

Bydd aelodau'r wasg / y cyhoedd yn gallu aros yn y cyfarfod tra bydd cais am ryddhad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a bydd yn gallu dychwelyd i glywed penderfyniad y Pwyllgor. Fodd bynnag, o dan Baragraff 18C Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd y Pwyllgor yn gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yn ystyried unrhyw gais am ryddhad.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Ymgynghoriad Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) ar Ganllawiau Diwygiedig y Cod Ymddygiad pdf icon PDF 77 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo ymateb i ymgynghoriad yr OGCC mewn perthynas â chanllawiau diwygiedig y Cod Ymddygiad.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygiad o’r Protocol ar gyfer Cwrdd â Chontractwyr pdf icon PDF 81 KB

Pwrpas:        Ymgymryd ag adolygiad parhaus o’r Protocol i sicrhau ei fod yn ddiweddar ac yn berthnasol.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Presenoldeb Aelodau Annibynnol Ymweliadau â Chyfarfodydd Pwyllgor

Derbyn adroddiadau llafar gan Aelodau Annibynnol y Pwyllgor ar eu hymweliadau â'r cyfarfodydd canlynol:

 

  • 19.01.21 – Cabinet (Julia Hughes)
  • 20.01.21 – Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau (Rob Dewey) C&H OSC
  • 21.01.21 – Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac lechyd (Phillipa Earlam) S&H OSC
  • 26.01.21 – Cyngor Sir y Fflint (Julia Hughes) FCC
  • 09.02.21 – Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi (Rob Dewey) E&E OSC
  • 11.02.21 – Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (Mark Morgan) CROSC

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Trosolwg o Gwynion Moesegol pdf icon PDF 83 KB

Pwrpas:        Bod y Pwyllgor yn nodi'r nifer a'r mathau o gwynion.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 75 KB

For the Committee to consider topics to be included on the attached Forward Work Programme.

Dogfennau ychwanegol: