Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 101 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd arTachwedd a 9 Rhagfyr 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynllun y Cyngor 2022-23 pdf icon PDF 114 KB

Pwrpas:        Ymgynghori ar Ran 1 o Gynllun y Cyngor 2022/23.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Gwasanaeth Cymorth Gofalwyr Ifanc Sir y Fflint pdf icon PDF 139 KB

Pwrpas:        Ystyried y sefyllfa ddiweddaraf o ran y gyllideb, fel y cytunwyd yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 21 Ionawr 2021.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Gwasanaethau Rheoledig Mewnol pdf icon PDF 105 KB

Pwrpas:        Derbyn adroddiad ar rôl yr Unigolyn Cyfrifol a pherfformiad y gwasanaethau rheoledig mewnol yn ystod y 12 mis diwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru ac Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad pdf icon PDF 115 KB

Pwrpas:        Darparu trosolwg o Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru 2022 sydd wedi cael ei lunio fel gofyniad gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Prosiect Micro-Ofal Sir y Fflint pdf icon PDF 120 KB

Pwrpas:        Derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am Ofal Micro.

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH YN UNIG

Dogfennau ychwanegol:

10.

Prosiect Trawsnewid Gwasanaethau Plant pdf icon PDF 95 KB

Pwrpas:        Derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Dogfennau ychwanegol: