Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Margaret Parry-Jones 01352 702427  E-bost: margaret.parry-jones@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 87 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 27 Mai 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol pdf icon PDF 87 KB

Pwrpas:        Ystyried yr adroddiad drafft cyn iddo gael ei ystyried gan y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Y Blynyddoedd Cynnar pdf icon PDF 191 KB

Pwrpas:        Rhannu cyflawniadau'r Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar a Chefnogi Teuluoedd a chynigion ar gyfer blaenoriaethau’r dyfodol.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant pdf icon PDF 145 KB

Darparu asesiad o'r ymateb strategol a gweithredol i sicrhau gofal plant digonol, cynaliadwy ac o ansawdd uchel yn y Sir.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Anableddau a Gwahaniaethu pdf icon PDF 113 KB

Pwrpas:        Derbyn adroddiad yn unol â’r cais a gafwyd yn ystod cyfarfod mis Ionawr.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Monitro Perfformiad Diwedd Blwyddyn pdf icon PDF 106 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Pecynnau Gofal a Ariennir ar y Cyd pdf icon PDF 99 KB

Pwrpas:        Ystyried goblygiadau cyfraniad llai Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) tuag at becynnau gofal a ariennir ar y cyd.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cychwyn y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol pdf icon PDF 119 KB

Pwrpas:        Diweddaru Trosolwg a Craffu ar ein parodrwydd ar gyfer cychwyn y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

12.

Y diweddaraf ar y Strategaeth Rhianta a Maethu Corfforaethol (Eitem ar lafar)

Pwrpas:        I roi gwybod i Aelodau am newidiadau i Faethu yn genedlaethol allai effeithio ar Sir y Fflint ac mae’n cynnwys gwybodaeth sensitif iawn.