Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Yn y Cyfarfod Blynyddol, bydd y Cyngor yn penderfynu pa Gr?p fydd yn cadeirio’r Pwyllgor. Bydd y Pwyllgor yn cael gwybod am Gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn y cyngor.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Penodi Is-Gadeirydd

Pwrpas:        Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cofnodion pdf icon PDF 96 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 4 Mawrth 2021

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwyr pdf icon PDF 93 KB

Ystyried yr adroddiad drafft cyn iddo gael ei ystyried gan y Cabinet

Dogfennau ychwanegol:

8.

Ymgynghoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru – Ailgydbwyso Gofal a Chymorth pdf icon PDF 121 KB

Roedd y ddogfen ymgynghori yn gofyn am farn am gynigion i gyflwyno deddfwriaeth newydd i wella trefniadau gofal cymdeithasol a chryfhau gweithio mewn partneriaeth i gyflawni’r weledigaeth sydd wedi’i nodi yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i bobl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen chymorth.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Y wybodaeth ddiweddaraf am Wasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru pdf icon PDF 107 KB

Derbyn adroddiad ar gynnydd

Dogfennau ychwanegol:

10.

Arosfa pdf icon PDF 98 KB

Darparu manylion y model gwasanaeth newydd a’r gwahaniaeth a fydd yn ei gael i blant a phobl ifanc.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Datblygu Gofal Preswyl Mewnol ar gyfer Plant pdf icon PDF 118 KB

Cefnogi’r symudiad i ddod yn ddarparwr uniongyrchol o Ofal Preswyl ar gyfer Plant

Dogfennau ychwanegol:

12.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Sir y Fflint pdf icon PDF 138 KB

Tynnu sylw at yr heriau sy’n wynebu gwasanaethau iechyd meddwl a’r effaith y mae Covid 19 yn ei gael ar iechyd meddwl y boblogaeth leol.

Dogfennau ychwanegol: