Agenda, decisions and minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Pwrpas: Yn y Cyfarfod Blynyddol, penderfynodd y Cyngor y dylai’r gr?pAnnibynnol enwebu Cadeirydd y pwyllgor. Gofynnir i’r Pwyllgor benodi Cadeirydd a enwebwyd

 

 

Penderfyniad:

Cadarnhau’r Cynghorydd Carol Ellis fel Cadeirydd y Pwyllgor.

 

 

Cofnodion:

Dywedodd yr Hwylusydd Craffu Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei fod wedi’i gadarnhau yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor Sir y dylai Cadeirydd y Pwyllgor ddod o’r Gr?p Annibynnol.  Gan fod y Cynghorydd Carol Ellis wedi’i phenodi i’r rôl hon gan y Gr?p, gofynnwyd i’r Pwyllgor gymeradwyo’r penderfyniad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cadarnhau’r Cynghorydd Carol Ellis fel Cadeirydd y Pwyllgor.

 

 

2.

Penodi Is-Gadeirydd

Pwrpas: Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

 

Penderfyniad:

Penodi’r Cynghorydd Gladys Healey yn Is-gadeirydd y Pwyllgor.

.

 

Cofnodion:

Enwebodd y Cynghorydd Andy Dunbobbin y Cynghorydd Gladys Healey fel Is-gadeirydd y Pwyllgor ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Marion Bateman.

 

Ar ôl pleidlais, penodwyd y Cynghorydd Gladys Healey yn Is-gadeirydd y Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD:

 

Penodi’r Cynghorydd Gladys Healey yn Is-gadeirydd y Pwyllgor.

 

 

3.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:I derbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

 

4.

Cofnodion pdf icon PDF 64 KB

 

Pwrpas: I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 2 Mawrth 2017.

 

Penderfyniad:

Cymeradwyo'r cofnodion fel cofnod cywir a’u llofnodi gan y Cadeirydd

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Mawrth 2017.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo'r cofnodion fel cofnod cywir a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

 

5.

Aelodau'r wasg a'r cyhoedd yn y cyfarfod

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o’r cyhoedd na’r wasg yn bresennol.