Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas / 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Dim.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

3.

Deddf Trwyddedu 2003 - Cais Am Amrywiad i Drwydded Eiddo pdf icon PDF 89 KB

Pwrpas:        I aelodau ystyried a phenderfynu yngl?n â chais am amrywiad i drwydded eiddo, a wneir o dan Ddeddf Trwyddedu 2003, mewn perthynas â George & Dragon, Stryd yr Eglwys, Y Fflint, Sir y Fflint CH6 5AD.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad i ystyried a phenderfynu ar gais dan y Ddeddf Trwyddedu 2003 a gyflwynwyd gan Marstons Plc ar gyfer amrywio trwydded eiddo yn The George & Dragon, Stryd yr Eglwys y Fflint.   Roedd y cais ar gyfer ychwanegu ardal allanol, yn cynnwys bar allanol ar gyfer gwerthu alcohol, at y cynllun trwyddedu yng nghefn yr eiddo.  Roedd yr Ymgeisydd hefyd wedi gofyn i gael tynnu amod oddi ar y drwydded eiddo sydd eisoes yn bod.  Nododd yr amod hwn, “Ni chaniateir cerddoriaeth wedi’i chwyddo yn y man ysmygu”.  Gwnaethpwyd y cais ar 6 Hydref 2021.

 

Fel y mae wedi’i atodi i’r adroddiad, cafwyd sylwadau gan Adran Rheoli Llygredd y Cyngor a hefyd gan saith preswylydd.

 

Ymatebodd Heddlu Gogledd Cymru i’r cais i amrywio ar 21 Hydref 2021 a chytunodd yr ymgeisydd ar nifer o amodau gyda hwy, yn cynnwys cadw llyfr Digwyddiadau a Gwrthodiadau;  sicrhau proses lanhau lem ac ystyried diogelwch gwydrau; sicrhau bod yr ardd gwrw yn cael ei goruchwylio bob amser; a sicrhau nad yw unrhyw synau sy’n cael eu creu yn rhy uchel.

 

Wedi hynny, gwnaeth yr ymgeisydd nifer o newidiadau i’r cais i gynnwys yr amodau fel y cytunwyd gyda’r Heddlu ac i gynnwys y newidiadau canlynol:

 

(1)     Bod darpariaeth gwerthu alcohol drwy adwerthu allanol yn dod i ben am 22:00

 

(2)     Bod darpariaeth adloniant rheoledig ar ffurf cerddoriaeth fyw ac wedi’i recordio allanol yn dod i ben am 21:00

 

(3)     Bod dim mwy na phedwar diwrnod i’r teulu / gwyliau yn cael eu cynnal yn allanol bob blwyddyn. 

 

(4)     Bod y bar yn cael ei staffio bob amser pan fydd y bar allanol yn cael ei ddefnyddio ac nad yw unrhyw stoc yn cael ei adael pan fydd y bar yn cau.

 

Yn ystod y gwrandawiad, gwnaethpwyd sylwadau ar ran yr Ymgeisydd gan Michelle Hazelwood o John Gaunt & Partners. Cyflwynodd yr Ymgeisydd gyflwyniadau cyfreithiol a bwndel o ddogfennau yn cynnwys chwe rhan a ystyriwyd yn llawn gan y Pwyllgor.

 

Bu i’r Pwyllgor hefyd glywed gan Martyn Kirby (Swyddog Rheoli Llygredd) a Mr Ken Archer a siaradodd ar ran y preswylwyr.

 

Cafodd y Pwyllgor gyngor cyfreithiol gan Mr Ben Dylan Williams (Cyfreithiwr).

 

Pan oedd y Cadeirydd yn fodlon bod yr holl gwestiynau perthnasol wedi’u codi, cafodd pawb a oedd yn bresennol - gan eithrio’r Cadeirydd, Aelodau’r Pwyllgor, Bargyfreithiwr a Swyddog Gwasanaethau Democrataidd - eu tynnu o’r cyfarfod i alluogi’r Pwyllgor i ddod i benderfyniad.

 

Gofynnodd y Pwyllgor y cwestiwn, i’w hunain, a roddwyd yn fuddiol gan yr Ymgeisydd trwy ei gynrychiolydd, yn benodol; a oedd risg o niwsans o’r cais hwn, wedi’i seilio ar yr holl dystiolaeth a gafwyd?   Roedd y Pwyllgor o’r farn bod risg clir o niwsans o’r fath wedi’i seilio ar ddefnyddio’r ardal allanol.

 

Roedd y Pwyllgor o’r farn bod y dystiolaeth gan y preswylwyr yn gymhellol fel yr oedd un Mr Kirby, y gwnaethant nodi nad oedd wedi dod i gasgliad o ran yr ymchwiliadau parhaus eto ond wedi rhoi ei farn broffesiynol y byddai s?n  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Aelodau o'r cyhoedd yn bresennol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd un aelod o’r cyhoedd yn bresennol.