Agenda and minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

            Dim.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I derbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Cofnodion:

Dim.

3.

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Cofnodion:

PENDERFYNWYD

 

Eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitem ganlynol gan yr ystyrir ei bod yn cynnwys gwybodaeth wedi’i heithrio yn rhinwedd paragraffau 12 ac 13 Adran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

4.

GWRANDAWIAD A PHENDERFYNIAD AR Y CAIS

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr ymgeisydd a chyflwynodd aelodau’r panel. Eglurodd y drefn ar gyfer y gwrandawiad, gan gynnwys sut y byddai’r cais yn cael ei benderfynu.

5.

Cais am Drwydded Yrru Cerbyd Hurio Preifat / Cerbyd Hacni (ar y cyd)

Pwrpas:        Gofynnir i'r Aelodau ystyried a phenderfynu ar gails am Drwydded Yrru Cerbyd Hurio Preifat / Cerbyd Hacni (ar y cyd).

Cofnodion:

Cyflwynodd Arweinydd y Tîm Trwyddedu yr adroddiad i ystyried a phenderfynu ar gais am Drwydded Yrru Cerbyd Hurio Preifat/Cerbyd Hacni (ar y cyd).

 

Wrth ymateb i gwestiynau gan y panel, eglurodd yr ymgeisydd yr amgylchiadau y tu ôl i’w euogfarn flaenorol, oedd wedi arwain ar y dedfrydau a ymddangosodd ar daflen euogfarnau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yr Heddlu. Yn benodol, cododd y panel bryderon am nifer y dedfrydau’r oedd yr Heddlu wedi’u gosod o’i gymharu â’r drosedd.

 

Yn dilyn cwestiynau gan y Cyfreithiwr, rhoddodd yr ymgeisydd ragor o fanylion am y digwyddiad oedd yn ymwneud ag alcohol a arweiniodd at ei euogfarnu, gan egluro nad oedd hyn yn rhan o batrwm ymddygiad rheolaidd gan nad oedd alcohol yn nodwedd amlwg yn ei fywyd. Dywedodd nad oedd yr hyn a ddigwyddodd adeg y digwyddiad yn rhywbeth oedd yn digwydd yn rheolaidd. Aeth yn ei flaen i ddisgrifio ei ymateb i’r Swyddogion Heddlu a arweiniodd at ei arestio, gan ddweud ei fod yn difaru'r hyn a wnaeth yn yr un digwyddiad hwn, a'i fod wedi dysgu ohono.

 

Ymatebodd yr ymgeisydd i gwestiynau gan y Cadeirydd ar yr effaith ar ei fywyd personol, yr oedd yn ceisio ei ailsefydlu. Pan wahoddwyd ef i wneud unrhyw sylwadau pellach, ymddiheurodd i’r panel bod rhaid i’r gwrandawiad gael ei gynnal, gan fynegi ei obaith am ail gyfle.

 

Pan oedd y Cadeirydd yn fodlon bod yr holl gwestiynau perthnasol wedi’u gofyn, gofynnodd i’r ymgeisydd ac Arweinydd y Tîm Trwyddedu adael y cyfarfod tra’r oedd y panel yn dod i benderfyniad. 

 

5.1       Penderfynu ar y Cais

 

Wrth benderfynu ar y cais, ystyriodd y panel yr holl sylwadau ysgrifenedig a llafar, gan dalu sylw arbennig i ganllawiau’r Cyngor ar ymdrin ag euogfarnau, yn benodol yn adran 4.  Wrth geisio penderfynu, ond cyn i unrhyw benderfyniad gael ei wneud, gwahoddwyd Arweinydd y Tîm Trwyddedu a’r ymgeisydd yn ôl i egluro rhai elfennau ar daflen euogfarnau’r DBS.

 

 Wrth ystyried y wybodaeth a ddangosir ar y cofnod euogfarnau, yr amser sydd wedi mynd heibio a sylwadau’r ymgeisydd a’i edifeirwch am yr un digwyddiad hwn, teimlai’r panel - o bwyso a mesur - ei fod yn unigolyn addas a phriodol i ddal Trwydded Yrru Cerbyd Hurio Preifat/ Cerbyd Hacni (ar y cyd). Oherwydd rhai amheuon yngl?n ag ystod y ddedfryd a osodwyd gan y Llys Ynadon, bu iddynt gytuno i ganiatáu’r Drwydded am 12 mis, yn amodol ar gyfnod prawf o chwe mis.

 

Gwahoddwyd Arweinydd y Tîm Trwyddedu a’r ymgeisydd yn ôl er mwyn ailgynnull y cyfarfod.

 

5.2       Penderfyniad

 

Hysbysodd y Cadeirydd fod y panel wedi cytuno, ar ôl ystyried y sylwadau a wnaed, rhoi Trwydded Yrru Cerbyd Hurio Preifat / Cerbyd Hacni i’r ymgeisydd am 12 mis, yn amodol ar gyfnod prawf o chwe mis.

 

Nododd y Cyfreithiwr y byddai’r ymgeisydd yn atebol am unrhyw gostau allai godi o’r cyfnod prawf ac/neu’r Drwydded, ac y byddai’n rhaid iddo ddatgelu unrhyw arestiadau/euogfarnau pellach ar unwaith ac yn ôl telerau ei Drwydded pa un bynnag. Hysbyswyd yr ymgeisydd y byddai, ar ôl y  ...  view the full Cofnodion text for item 5.