Agenda and minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Dim

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I derbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Cofnodion:

Dim

 

3.

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Cofnodion:

PENDERFYNWYD

 

Eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitem ganlynol gan ei bod yn cael ei hystyried yn wybodaeth wedi’i heithrio yn rhinwedd paragraffau 12 ac 13 Adran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

4.

CAIS AM DRWYDDED YRRU CERBYD HURIO PREIFAT / CERBYD HACNI (AR Y CYD)

Pwrpas:        Gofynnir i’r Aelodau ystyried a phenderfynu ar gais am Drwydded Yrru Cerbyd Hurio Preifat / Cerbyd Hacni (ar y cyd)

Cofnodion:

4.         GWRANDAWIAD A PHENDERFYNIAD AR Y CAIS

 

Croesawodd y Cadeirydd yr ymgeisydd a chyflwynodd aelodau’r panel. Eglurodd y drefn ar gyfer y gwrandawiad, gan gynnwys sut y byddai’r cais yn cael ei bennu.  

 

5.         CAIS AM DRWYDDED YRRU CERBYD HURIO PREIFAT/CERBYD HACNI (AR Y CYD)

 

Cyflwynodd yr Arweinydd Tîm Trwyddedu yr adroddiad i ystyried a phenderfynu ar gais ar gyfer Trwydded Yrru Cerbyd Hurio Preifat/Cerbyd Hacni (Ar y Cyd).Eglurodd fod y cais wedi gofyn am fanylion unrhyw gollfarnau blaenorol ac ar ddatgeliad uwch o gofnodion troseddol Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yr ymgeisydd dangoswyd nifer o gollfarnau a throseddau ar wahân.Roedd manylion llawn y collfarnau wedi eu hatodi i’r adroddiad. Gofynnwyd i’r ymgeisydd roi eglurhad ysgrifenedig o’i gollfarnau, ac fe atodwyd ei ymateb hefyd i’r adroddiad.Gwahoddwyd yr ymgeisydd i ymddangos gerbron yr Is-bwyllgor Trwyddedu i benderfynu a oedd yn unigolyn cymwys ac addas i ddal Trwydded Yrru (ar y Cyd).

 

Gofynnodd y Cadeirydd i'r ymgeisydd roi eglurhad ar yr amgylchiadau o gylch ei gollfarnau blaenorol.Dywedodd yr ymgeisydd ei fod yn wir edifar am y troseddau a oedd wedi digwydd mewn cyfnod anodd yn ystod ei ieuenctid a chyfeiriodd at ei gefndir teuluol ar y pryd.Pwysleisiodd nad oedd wedi cyflawni unrhyw drosedd ers ei gollfarn ddiwethaf yn 2005 a’i fod wedi cymryd camau i wella ei fywyd a’i fod yn unigolyn gweithgar a oedd yn glynu at y gyfraith ac a oedd â theulu i'w cefnogi.

 

Mewn ymateb i gwestiynau gan y Panel darparodd yr ymgeisydd fanylion pellach yngl?n â’i gollfarnau blaenorol a’r amgylchiadau a arweiniodd atynt.   

 

Holodd y Cyfreithiwr yr ymgeisydd am ei hanes o ran cyflogaeth a gofynnodd iddo pam nad oedd wedi rhoi manylion yngl?n â’i gollfarnau ar ei ffurflen gais. Eglurodd yr ymgeisydd mai hen droseddau oedd y rhain ac nad oedd ganddo'r wybodaeth ar ei gofnod GDG blaenorol ar adeg cwblhau ei gais ond ei fod wedi anfon yr wybodaeth o'i wirfodd i'r Swyddog Trwyddedu yn ddiweddarach.    

 

Cyfeiriodd y Cyfreithiwr at y gollfarn am feddu arf tanio ffug mewn man cyhoeddus a holodd yr ymgeisydd yn fanwl yngl?n ag amgylchiadau’r drosedd. Gofynnodd y Cyfreithiwr i’r ymgeisydd roi disgrifiad o'r arf tanio ffug i gynorthwyo'r Panel.Eglurodd yr ymgeisydd fod y drosedd wedi digwydd gan fod swyddog heddlu wedi camddeall y sefyllfa a’r rheswm pam fod yr arf tanio ffug yn ei feddiant.Rhoddwyd y cyd-destun i egluro pam fod yr arf tanio ffug ganddo, gan gynnwys ei fod bryd hynny yn chwarae gyda'i blant ifanc gyda'r gwn tegan pelenni plastig.Eglurwyd fod y gyfraith wedi newid i gynnwys y mathau hynny o ynnau tegan yn cynnwys pelenni a digwyddodd y newid yn y gyfraith rhyw ddau ddiwrnod cyn i’r heddlu weithredu, rhywbeth y teimlai oedd yn annheg o ystyried yr amgylchiadau.  Tynnodd sylw at y ddirwy yr oedd wedi ei derbyn am y gollfarn a theimlai fod hynny’n dangos mai mân drosedd oedd hon. 

 

Gofynnodd y Cyfreithiwr i’r ymgeisydd a oedd wedi profi unrhyw anhawster gyda rheoli ymddygiad ymosodol.  ...  view the full Cofnodion text for item 4.