Agenda and minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I derbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Cofnodion:

Dim.

2.

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr ymgeisydd yn unigolyn cymwys ac addas i ddal Trwydded Yrru Cerbyd Hurio Preifat/Cerbyd Hacni dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 ac y dylid cymeradwyo'r cais am drwydded.

 

3.

CAIS AM DRWYDDED YRRU CERBYD HURIO PREIFAT / CERBYD HACNI (AR Y CYD)

Gofynnir i’r Aelodau ystyried a phenderfynu ar gais am Drwydded Yrru Cerbyd Hurio Preifat / Cerbyd Hacni (ar y cyd)

Cofnodion:

CAIS AM DRWYDDED YRRU CERBYD HURIO PREIFAT/CERBYD HACNI

 

Cyflwynodd yr Arweinydd Tîm Trwyddedu yr adroddiad i ystyried a phenderfynu ar gais ar gyfer Trwydded Yrru Cerbyd Hurio Preifat/Cerbyd Hacni (ar y cyd).Eglurodd fod y cais wedi’i gynnwys yn Atodiad A, gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn Atodiad B, eglurhad ysgrifenedig yr ymgeisydd yn Atodiad C, gwybodaeth am y gollfarn yn Atodiad D a Chanllawiau Cyngor Sir y Fflint ar ddelio â chollfarnau, rhybuddion a chosbau eraill yn Atodiad E.Dywedodd nad yw’r ymgeisydd wedi bod 10 mlynedd heb gael collfarn, fel y nodir yn y canllawiau.

 

Cyfeiriodd y Cadeirydd at ddedfryd yr ymgeisydd i garchar a gofynnodd i’r ymgeisydd yn lle cafodd ei charcharu.Dywedodd yr ymgeisydd ei bod wedi’i hanfon i Garchar Style i ddechrau ac yna ei symud i Durham Lower Newton ac yna i Efrog.Pan ofynnwyd iddi pam y cafodd ei symud, cadarnhaodd ei bod wedi’i symud er mwyn cael ei throsglwyddo i garchar agored.Gofynnodd y Cadeirydd am ba hyd y buodd yn y carchar a dywedodd ei bod wedi bod yn y carchar am dri mis, wedi gwisgo tag am 3 mis ac wedi bod ar brawf am chwe mis.

 

Holodd y Cadeirydd am ei gwaith ac a oedd hi'n mwynhau.Cadarnhaodd yr ymgeisydd ei bod yn rheolwr garej ac er ei bod yn mwynhau roedd arni eisiau newid gyrfa.

 

Cyfeiriodd y Cadeirydd at y gwrandawiad yn Llys y Goron a’r geirdaon a ddarparwyd i’r llys a holodd sut broses y bu honno iddi.Cadarnhaodd ei bod wedi pledio’n euog ac na fu'n rhaid iddi fynd i wrandawiad.

 

Cyfeiriodd y Cyng. Cox at ddifrifoldeb cyflenwi cyffuriau dosbarth A a holodd yr ymgeisydd a oedd yn arfer cymryd cyffuriau a pham ei bod wedi cytuno i dderbyn y pecynnau.Dywedodd yr ymgeisydd nad yw erioed wedi cymryd cyffuriau a’i bod yn cofio hanes trist Leah Betts.Roedd hi wedi cyfarfod dau ddyn pan oedd yn bymtheg mlwydd oed a bu iddynt feithrin cyfeillgarwch a ddatblygodd dros y blynyddoedd.Yn ddiweddarach, ar ôl iddi gael ei mab a dod yn fam sengl a phan oedd yn byw gyda’i chwaer a’i nai ar fudd-daliadau, bu iddynt ddod ati a chynnig arian iddi am dderbyn parseli.

 

Gofynnodd y Cadeirydd faint oedd oed ei mab r?an. Dywedodd yr ymgeisydd bod ei mab yn ddeunaw ac yn mynd i’r coleg.

 

Cyfeiriodd y Cyfreithiwr at dudalen 13, yr adroddiad DBS sy’n amlinellu dwy gollfarn yn 1998, a gofynnodd i’r ymgeisydd ddarparu gwybodaeth am y rhain.Dywedodd yr ymgeisydd fod ffrind iddi wedi gwahanu oddi wrth ei gariad a’i bod wedi’i harestio am godi dau fys at y cyn-gariad a’i dedfrydu am ystumio.Pan ofynnodd y Cadeirydd pan nad oedd y drosedd hon wedi’i chynnwys ar y ffurflen gais dywedodd yr ymgeisydd ei bod wedi anghofio amdani gan fod llawer iawn o flynyddoedd wedi mynd heibio.

 

Cyfeiriodd y Cyfreithiwr at y gollfarn yn ymwneud â chyffuriau a gofynnodd sut y bu iddi gwrdd â’r dynion hyn.Cadarnhaodd ei bod  ...  view the full Cofnodion text for item 3.