Agenda and minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Is-Gadeirydd

To appoint a Vice-Chair for the Committee

Cofnodion:

Gofynnodd y Cadeirydd am enwebiadau ar gyfer rôl Is-Gadeirydd y Pwyllgor  am y flwyddyn 2017/18. Enwebwyd y Cynghorydd David Cox a chafodd hyn ei eilio.

 

PENDERFYNWYD:

Penodi'r Cynghorydd David Cox yn Is-gadeirydd y Pwyllgor am y flwyddyn 2017/18.

2.

Cofnodion pdf icon PDF 62 KB

To confirm as a correct record the minutes of the previous meeting.

Cofnodion:

Roedd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Tachwedd 2016 wedi eu cylchredeg gyda’r rhaglen.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi.  

 

Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau bod y cyfarfod ffurfiol wedi dod i ben a bod gweddill y bore yn sesiwn hyfforddiant.  Rhannwyd copïau o’r sleidiau yn y cyfarfod gyda'r sleidiau cyfreithiol i'w hanfon at yr Aelodau ar wahân.

3.

Aelodau'r wasg a'r cyhoedd yn y cyfarfod

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o’r cyhoedd na’r wasg yn bresennol.