Rhaglen

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Maureen Potter on 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 147 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 20 Chwefror 2024.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y'i dosbarthwyd.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

 

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

6.

Recriwtio Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned i'r Pwyllgor Safonau pdf icon PDF 83 KB

Penodi'r ymgeisydd a ffafrir i'r Pwyllgor Safonau

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adolygiad o Gydbwysedd Gwleidyddol pdf icon PDF 63 KB

Yn sgil newid i aelodaeth grwpiau, mae’n rhaid i ni adolygu’r Cydbwysedd Gwleidyddol a’r dyraniad seddi ar Bwyllgorau.

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adolygiad Treigl o God Ymddygiad yr Aelodau pdf icon PDF 102 KB

Cymeradwyo’r newidiadau a argymhellwyd gan y Pwyllgor Safonau i’r Cod Ymddygiad i Gynghorwyr fel rhan o adolygiad parhaus o’r Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion I unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol a Rheol Sefydlog 9.4(a) y Cyngor Sir: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cwestiynau gan Aelodau am Gofnodion Pwyllgorau

Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan yr Aelodau o Gofnodion cyfarfodydd y Cabinet, Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godwyd dan Adran 4.20 Cyfansoddiad y Cyngor. Os bydd angen, mae’n bosib cael gafael ar gopïau o Gofnodion yr amrywiol gyfarfodydd a gynhaliwyd ers cyfarfod arferol diwethaf y Cyngor, sydd wedi’u cymeradwyo a’u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod, drwy fynd i’r Adran Pwyllgorau a Gwasanaethau’r Aelodau

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

Rhybudd o Gynnig

Pwrpas:        Derbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau. 

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

Calendr Amrywiaeth pdf icon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

14.

Rhaglen Cymunedau am Waith a Mwy

Pwrpas:I geisio cymeradwyaeth y Cyngor ar gyfer y cynigion yn ymwneud â Chymunedau am Waith