Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Sharon Thomas on 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cwestiynau gan y Cyhoedd pdf icon PDF 46 KB

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: derbyniwyd un erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

Item 2 - Question and Response pdf icon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 84 KB

Pwrpas:        I gadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Ionawr 2024 fel cofnod cywir.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y'i dosbarthwyd.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyllideb Refeniw Cronfa’r Cyngor 2024/25 - Y Cam Cau Olaf pdf icon PDF 80 KB

Pwrpas:        I gosod cyllideb gyfreithiol a chytbwys ar gyfer 2024/25 ar argymhelliad y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

Item 7 - Budget presentation slides pdf icon PDF 492 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Gosod Treth y Cyngor ar gyfer 2024/25 pdf icon PDF 107 KB

Pwrpas:        Gosod taliadau Treth y Cyngor ar gyfer 2024-25 fel rhan o strategaeth cyllideb ehangach y Cynghorau.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2024/25 pdf icon PDF 102 KB

Pwrpas:        Cyflwyno i’r Aelodau Strategaeth Rheoli’r Trysorlys Drafft 2024/25.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Isafswm Darpariaeth Refeniw - Polisi 2024/25 pdf icon PDF 85 KB

Pwrpas:        Mae gofyn i Awdurdodau Lleol bob blwyddyn roi rhywfaint o’u hadnoddau refeniw o’r neilltu fel darpariaeth i ad-dalu dyledion.  Mae’r adroddiad yn cyflwyno polisi drafft y Cyngor ar Isafswm Darpariaeth Refeniw.

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

11.

Datganiad Polisiau Tal ar gyfer 2024/25 pdf icon PDF 88 KB

Pwrpas:        Mae’n ofynnol bod bob cyngor yn cyhoeddi eu Datganiad ar Bolisïau Tâl erbyn mis Ebrill bob blwyddyn. Y Datganiad ar Bolisïau Tâl a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yw’r deuddegfed Datganiad blynyddol a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion i unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog 9.4(A) y Cyngor Sir: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cwestiynau gan Aelodau am Gofnodion Pwyllgorau

Pwrpas:        Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan yr Aelodau o Gofnodion cyfarfodydd y Cabinet, Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godwyd dan Adran 4.20 Cyfansoddiad y Cyngor. Os bydd angen, mae’n bosib cael gafael ar gopïau o Gofnodion yr amrywiol gyfarfodydd a gynhaliwyd ers cyfarfod arferol diwethaf y Cyngor, sydd wedi’u cymeradwyo a’u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod, drwy fynd i’r Adran Pwyllgorau a Gwasanaethau’r Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Rhybudd o Gynnig

Pwrpas:        Derbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol: