Rhaglen

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Maureen Potter on 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 130 KB

Pwrpas:        I gadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr  2023 fel cofnod cywir.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y'i dosbarthwyd.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

 

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllun Busnes Ariannol 30 Blynedd y Cyfrif Refeniw Tai (HRA) pdf icon PDF 188 KB

Pwrpas:        Pwrpas yr adroddiad hwn yw cyflwyno, er argymhelliad y Cyngor, Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2024/25, Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai a chrynodeb o’r Cynllun Busnes Ariannol 30 blynedd.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys 2023/24 pdf icon PDF 173 KB

Pwrpas:        Cyflwyno drafft Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2023/24 i'r Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adolygiad o Ddosbarthiadau Etholiadol, Mannau a Gorsafoedd Pleidleisio pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo argymhellion yr adolygiad o Ddosbarthiadau Etholiadol, Mannau a Gorsafoedd Pleidleisio.

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

9.

Recriwtio Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned i'r Pwyllgor Safonau pdf icon PDF 81 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo’r broses ar gyfer penodi Aelod Tref a Chymuned newydd i’r Pwyllgor Safonau.

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cwestiynau pdf icon PDF 40 KB

Pwrpas:        Nodi’r atebion I unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol a Rheol Sefydlog 9.4(a) y Cyngor Sir: derbyniwyd un erbyn y dyddiad cau ac maent ynghlwm.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cwestiynau gan Aelodau am Gofnodion Pwyllgorau

Pwrpas:        Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan yr Aelodau o Gofnodion cyfarfodydd y Cabinet, Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godwyd dan Adran 4.20 Cyfansoddiad y Cyngor.  Os bydd angen, mae’n bosib cael gafael ar gopïau o Gofnodion yr amrywiol gyfarfodydd a gynhaliwyd ers cyfarfod arferol diwethaf y Cyngor, sydd wedi’u cymeradwyo a’u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod, drwy fynd i’r Adran Pwyllgorau a Gwasanaethau’r Aelodau.

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

Rhybudd o Gynnig

Pwrpas:        Derbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol: