Rhaglen

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Jan Kelly / 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 148 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 26 Medi a 24 Hydref 2023.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y'i dosbarthwyd.

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Deisebau

Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

6.

Strategaeth Gyfalaf yn Cynnwys Dangosyddion Darbodus 2024/25 – 2026/27 pdf icon PDF 146 KB

Cyflwyno’r Strategaeth Gyfalaf 2024/25 – 2026/27 i’w chymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhaglen Gyfalaf 2024/25 – 2026/27 pdf icon PDF 354 KB

Cyflwyno Rhaglen Gyfalaf 2024/25 – 2026/27 i'w chymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHYBUDD O GYNNIG pdf icon PDF 55 KB

Mae’r item hon i dderbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: mae un wedi cael ei dderbyn ac wedi ei atodi i’r rhaglen

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf icon PDF 92 KB

Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2022/23.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Penodi Person Lleyg i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf icon PDF 80 KB

Diweddaru'r Aelodau ar ail-benodi person lleyg i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau ychwanegol:

11.

Newid amser cyfarfod - Pwyllgor Cynllunio pdf icon PDF 115 KB

Pwrpas:        Ystyried y cynnig i newid amser dechrau Cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio o gyfarfod Rhagfyr 2023.

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cwestiynau pdf icon PDF 52 KB

Nodi'r atebion i unrhyw gwestiynau a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 9.4(A) y Cyngor Sir: derbyniwyd un erbyn y dyddiad cau ac maent ynghlwm.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Cwestiynau gan Aelodau am Gofnodion Pwyllgorau

Ystyriedunrhyw faterion a godwyd gan yr Aelodau o Gofnodion cyfarfodydd y Cabinet, Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godwyd dan Adran 4.20 Cyfansoddiad y Cyngor. Os bydd angen, mae’n bosib cael gafael ar gopïau o Gofnodion yr amrywiol gyfarfodydd a gynhaliwyd ers cyfarfod arferol diwethaf y Cyngor, sydd wedi’u cymeradwyo a’u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod, drwy fynd i’r Adran Pwyllgorau a Gwasanaethau’r Aelodau

Dogfennau ychwanegol: