Rhaglen

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y'i dosbarthwyd.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

 

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys 2022/23 pdf icon PDF 181 KB

Pwrpas:        Cyflwyno Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2022/23 drafft i'r Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

6.

YMGYNGHORIAD NEWYDD: BIL SENEDD CYMRU (AELODAU AC ETHOLIADAU) pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:        Y Cyngor i’ gael eu diweddaru ar yr ymgynghoriad newydd: Bydd Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau), os caiff ei basio, ymysg pethau eraill, yn cynyddu nifer Aelodau’r Senedd o 60 i 96, newid y ffordd caiff Aelodau eu hethol, gwneud darpariaethau mewn perthynas â ffiniau etholaeth y Senedd, a lleihau hyd o amser rhwng etholiadau’r Senedd o bum mlynedd i bedwar blynedd.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Eitem brys i'r Cabinet ar 19 Medi 2023 (Caffael Ymestyn Contract Fflyd) pdf icon PDF 92 KB

Pwrpas:        Diweddaru’r Cyngor yn dilyn ystyried eitem brys (Caffael Ymestyn Contract Fflyd) yn y Cabinet ar 19 Medi 2023 yn unol â chyfansoddiad y Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cwestiynau pdf icon PDF 43 KB

Pwrpas:        Nodi'r atebion i unrhyw gwestiynau a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 9.4(A) y Cyngor Sir: derbyniwyd un erbyn y dyddiad cau ac maent ynghlwm.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cwestiynau gan Aelodau am Gofnodion Pwyllgorau

Pwrpas:        Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan yr Aelodau o Gofnodion cyfarfodydd y Cabinet, Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godwyd dan Adran 4.20 Cyfansoddiad y Cyngor.  Os bydd angen, mae’n bosib cael gafael ar gopïau o Gofnodion yr amrywiol gyfarfodydd a gynhaliwyd ers cyfarfod arferol diwethaf y Cyngor, sydd wedi’u cymeradwyo a’u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod, drwy fynd i’r Adran Pwyllgorau a Gwasanaethau’r Aelodau.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Rhybudd o Gynnig

Pwrpas:        Mae’r eitem hon i dderbyn unrhyw Rybudd o Gynnig:  doedd dim wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

 

Dogfennau ychwanegol: