Rhaglen

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Nicola Gittins on 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

CYFLWYNIADAU

Pwrpas:        Cydnabod Gwobrau:

 

1.    Gwobr FreePay - Cyllid Ocsigen

2.    DyfarniadPensiynau a Buddsoddiadau LGC - Seren y Dyfodol”.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 122 KB

Pwrpas:        I gadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Mehefin 2023 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y'i dosbarthwyd.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2022/23 pdf icon PDF 139 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo Adroddiad Perfformiad 2022/23 cyn ei gyhoeddi.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhestr Taliadau 2023/24 pdf icon PDF 77 KB

Pwrpas:        Er mwyn i'r Cyngor gymeradwyo'r rhestr o gydnabyddiaeth ariannol ar gyfer Aelodau etholedig a chyfetholedig ar gyfer 2023/24 i'w chyhoeddi, nawr mae pob penodiad wedi'i wneud.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau 2022/2023 pdf icon PDF 79 KB

Pwrpas:        Derbyn Adroddiad Blynyddol cyntaf y Pwyllgor Safonau.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Rhybudd o Gynnig pdf icon PDF 62 KB

Pwrpas:        Mae’r eitem hon i dderbyn unrhyw Rybudd o Gynnig: mae dau wedi’u derbyn ac wedi’u hatodi i’r rhaglen.

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cwestiynau pdf icon PDF 39 KB

Pwrpas:        Nodi'r atebion i unrhyw gwestiynau a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 9.4(A) y Cyngor Sir. derbyniwyd tri erbyn y dyddiad cau ac maent ynghlwm.

 

                        Mae cwestiwn brys wedi dod i law, a dderbyniwyd yn unol â Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, gan Arweinydd y Cyngor y cyfeiriwyd y cwestiwn ato a Chadeirydd y Cyngor. Atodir y cwestiwn brys hefyd.

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cwestiynau gan Aelodau am Gofnodion Pwyllgorau

Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan yr Aelodau o Gofnodion cyfarfodydd y Cabinet, Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godwyd dan Adran 4.20 Cyfansoddiad y Cyngor.  Os bydd angen, mae’n bosib cael gafael ar gopïau o Gofnodion yr amrywiol gyfarfodydd a gynhaliwyd ers cyfarfod arferol diwethaf y Cyngor, sydd wedi’u cymeradwyo a’u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod, drwy fynd i’r Adran Pwyllgorau a Gwasanaethau’r Aelodau.

Dogfennau ychwanegol: