Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y'i dosbarthwyd.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

5.

Mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Sir y Fflint. pdf icon PDF 157 KB

Ceisio cymeradwyaeth yr Aelodau i fabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

LDP presentation pdf icon PDF 439 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Gyfalaf 2023/24 – 2025/26 pdf icon PDF 356 KB

Cyflwyno Rhaglen Gyfalaf 2023/24 – 2025/26 i'w chymeradwyo

Dogfennau ychwanegol:

Capital Programme presentation pdf icon PDF 631 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Strategaeth Gyfalaf yn cynnwys Dangosyddion Darbodus 2023/24-2025/26 pdf icon PDF 155 KB

Cyflwyno’r Strategaeth Gyfalaf 2023/24 – 2025/26 i’w chymeradwyo

Dogfennau ychwanegol:

8.

CYNLLUN BUSNES ARIANNOL 30 BLYNEDD Y CYFRIF REFENIW TAI (CRT) pdf icon PDF 201 KB

Pwrpas: I gyflwyno, er argymhelliad y Cyngor, Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2023/24, Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai a chrynodeb o’r Cynllun Busnes Ariannol 30 blynedd.

 

Dogfennau ychwanegol:

HRA presentation pdf icon PDF 1012 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys 2022/23 pdf icon PDF 170 KB

Cyflwyno drafft Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2022/23 i'r Aelodau

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf icon PDF 91 KB

Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2021/22

Dogfennau ychwanegol:

11.

Rheolau Gweithdrefnau Ariannol pdf icon PDF 96 KB

Cymeradwyo'r Rheolau Gweithdrefn Ariannol.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Mabwysiadu’r Canllaw Iaith Gyffredin Model i’r Cyfansoddiad a gwneud diweddariadau i’r Cyfansoddiad Model Cenedlaethol. pdf icon PDF 85 KB

Argymell mabwysiadu’r canllaw iaith gyffredin a’r Cyfansoddiad diwygiedig yn dilyn y gwaith a gyflawnwyd gan y gweithgor.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Amserlen cyfarfodydd y Cyngor a fformat y cyfarfodydd pdf icon PDF 98 KB

Ystyried yr argymhellion o gyfarfod Pwyllgor Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ar 12 Ionawr 2023 mewn perthynas ag amseru ac amserlen cyfarfodydd y Cyngor a fformat cyfarfodydd.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Rhybudd o Gynnig pdf icon PDF 29 KB

Pwrpas:        Mae’r item hon i dderbynunrhyw Rhybuddion o Gynnig: mae un wedi cael ei dderbyn ac wedi ei atodi i’r rhaglen.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

15.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

16.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion I unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol a Rheol Sefydlog 9.4(a) y Cyngor Sir: doedd dim wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

17.

Cwestiynau gan yr Aelodau ynglyn a Chofnodion y Pwyllgor

Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan yr Aelodau o Gofnodion cyfarfodydd y Cabinet, Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godwyd dan Adran 4.20 Cyfansoddiad y Cyngor.  Os bydd angen, mae’n bosib cael gafael ar gopïau o Gofnodion yr amrywiol gyfarfodydd a gynhaliwyd ers cyfarfod arferol diwethaf y Cyngor, sydd wedi’u cymeradwyo a’u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod, drwy fynd i’r Adran Pwyllgorau a Gwasanaethau’r Aelodau.

 

Dogfennau ychwanegol: