Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y'i dosbarthwyd

Dogfennau ychwanegol:

4.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

 

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2021/22 pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas:Cymeradwyo Adroddiad Perfformiad 2021/22 cyn ei gyhoeddi

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys 2021/22 pdf icon PDF 119 KB

Pwrpas:        Cyflwyno Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2021/22 drafft i'r Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar Gyfer 2022/23 pdf icon PDF 89 KB

Pwrpas:        I’r Cyngor gymeradwyo’r rhestr o gydnabyddiaethau ariannol ar gyfer Aelodau etholedig a chyfetholedig ar gyfer 2022/23 ar gyfer eu cyhoeddi, gan fod yr holl benodiadau wedi eu gwneud.

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diwygiadau i Gyfansoddiad Cronfa Bensiynau Clwyd pdf icon PDF 109 KB

Pwrpas:        I adolygu a diweddaru'r Cynllun Dirprwyo ar gyfer Cronfa Bensiwn Clwyd.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cylch Gorchwyl Trosolwg a Chraffu pdf icon PDF 86 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo'r diwygiadau arfaethedig i'r Cylch Gorchwyl ar gyfer pob un o'r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Recriwtio Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned i'r Pwyllgor Safonau pdf icon PDF 85 KB

Pwrpas:        Penodi'r ymgeisydd a ffafrir i'r Pwyllgor Safonau

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH YN UNIG

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion I unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol a Rheol Sefydlog 9.4(a) y Cyngor Sir: doedd dim wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cwestinynau Gan Y Cyhoedd

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

Rhybudd O Gynnig

Pwrpas:        Derbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: doedd dim wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

 

Dogfennau ychwanegol: