Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins on 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 305 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 19th Hydref 2021.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y’I dosbarthywd.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle I Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward.  Unwaith y byddant wedi dod I law, caiff deisebau eu pasio I’r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

6.

Strategaeth Gyfalaf 2022/23 – 2024/25 pdf icon PDF 250 KB

Pwrpas:        Cyflwyno’r Strategaeth Gyfalaf 2022/23 – 2024/25 i’w chymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhaglen Gyfalaf 2022/23 – 2024/25 pdf icon PDF 550 KB

Pwrpas:        Cyflwyno Rhaglen Gyfalaf 2022/23 – 2024/25 i'w chymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

Item 7 - Capital Programme presentation slides pdf icon PDF 681 KB

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

8.

Deddf Trwyddedu 2003 Datganiad Drafft Polisi Trwyddedu Rhagfyr 2021 – Rhagfyr 2026 pdf icon PDF 98 KB

Pwrpas:        I Aelodau ystyried a mabwysiadu Datganiad Polisi Trwyddedu am y cyfnod Rhagfyr 2021 i Rhagfyr 2026.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys 2020/21 pdf icon PDF 329 KB

Pwrpas:        Cyflwyno Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2020/21 drafft i'r Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adolygiad o Gydbwysedd Gwleidyddol pdf icon PDF 67 KB

Pwrpas:        Adolygu cyfrifiadau Cydbwysedd Gwleidyddol y Cyngor gan fod Aelod newydd wedi ymuno â Gr?p Llafur yn dilyn is-etholiad Penyffordd.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraeth ac Archwilio pdf icon PDF 90 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol 2020/21 y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adroddiad Blynyddol Trosolwg A Chraffu 2020/21 pdf icon PDF 76 KB

Pwrpas:        Ystyried a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu ar gyfer.

Dogfennau ychwanegol:

Er gwybodaeth yn unig

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cwestinynau Gan Y Cyhoedd

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion I unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol a Rheol Sefydlog 9.4(a) y Cyngor Sir: doedd dim wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

15.

Cwestiynau gan Aelodau am Gofnodion Pwyllgorau

Pwrpas:        Mae’r Llyfr Cofnodion, Argraffiad 1 2021/22, wedi ei ddosbarthu i'r Aelodau.  Mae hawl gan yr Aelodau ofyn cwestiynau am y cofnodion hyn, yn amodol ar gyfyngiadau penodol, a bydd yr atebion yn cael eu darparu yn y cyfarfod. Mae’n rhaid cyflwyno unrhyw gwestiwn i’r Rheolwr Democratiaeth a Llywodraethu cyn diwedd y diwrnod gwaith ar Dydd Mercher, 1 Rhagfyr, 2021.

Dogfennau ychwanegol:

16.

Rhybudd o Gynnig pdf icon PDF 51 KB

Pwpras:        Derbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: doedd dim wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

17.

Cydnabod Gwasanaeth gan Bennaeth Gwasanaethau Democrataidd sy'n Ymddeol

Pwrpas:        Cydnabod y 25 mlynedd o wasanaeth yng Nghyngor Sir Sir y Fflint Robert Robins, Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd sy'n ymddeol.

Dogfennau ychwanegol: