Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins on 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 95 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 25 Ionawr 2022.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y’I dosbarthywd.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle I Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod I law, caiff deisebau eu pasio I’r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

6.

Strategaeth Newid Hinsawdd pdf icon PDF 120 KB

Pwrpas:        Ennill cytundeb ac ymrwymiad i’r Strategaeth Newid Hinsawdd.

Dogfennau ychwanegol:

Item 6 - Climate Change presentation slides pdf icon PDF 665 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Gweithredu Amrywiaeth mewn Democratiaeth pdf icon PDF 91 KB

Pwrpas:        Derbyn Cynllun Gweithredu Amrywiaeth mewn Democratiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Addewid Ymgyrchoedd Teg CLlLC pdf icon PDF 83 KB

Pwrpas:        I godi ymwybyddiaeth o ymgyrch CLlLC i hyrwyddo ymgyrchoedd etholiadol cadarnhaol yn seiliedig ar y materion / ffeithiau.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllun Deisebau Drafft pdf icon PDF 78 KB

Pwrpas:        Galluogi'r Cyngor i ystyried a chymeradwyo'r Cynllun Deisebau Drafft.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Penodi Aelodau Lleyg i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu pdf icon PDF 80 KB

Pwrpas:        Ailbenodi Aelod Lleyg i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a rhoi’r newyddion diweddaraf am gynnydd o ran penodi aelod lleyg ychwanegol.

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

11.

Datganiad Polisiau Tal ar gyfer 2022/23 pdf icon PDF 90 KB

Pwrpas:        Mae’n ofynnol bod bob cyngor yn cyhoeddi eu Datganiad ar Bolisïau Tâl erbyn mis Ebrill bob blwyddyn. Y Datganiad ar Bolisïau Tâl a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yw’r nawfed Datganiad blynyddol a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH YN UNIG

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cwestinynau Gan Y Cyhoedd

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion I unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol a Rheol Sefydlog 9.4(a) y Cyngor Sir: doedd dim wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Rhybudd O Gynnig

Pwrpas:        Derbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: doedd dim wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol: