Agenda and minutes

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

28.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

 

29.

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – Bargen Dwf Derfynol pdf icon PDF 165 KB

Cyflwyno’r dogfennau allweddol gofynnol ar gyfer cymeradwyaeth i lunio Cytundeb Bargen Terfynol ar gyfer Bargen Dwf Gogledd Cymru gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad ar y  dogfennau allweddol angenrheidiol  er mwyn cael cymeradwyaeth i ddod at  y Cytundeb Terfynol ar gyfer Bargen Twf Gogledd Cymru gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Dywedodd bod yr adroddiad yn cyflwyno argymhellion y Cabinet bod y Cyngor yn cefnogi ymrwymiad y rhanbarth i Gytundeb Terfynol ar gyfer Bargen Twf Gogledd Cymru.  Byddai’r Cyngor yn bartner yn, ac yn gyd-lofnodwr y Cytundeb.  Dywedodd y Prif Weithredwr bod y Cabinet, mewn cyfarfod a gynhaliwyd cyn cyfarfod y Cyngor Sir heddiw, ac yn dilyn cyngor y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd a’r Economi ac Adnoddau Corfforaethol, wedi cefnogi’r adroddiad a’r argymhellion yn llawn. 

 

Dywedodd y Prif Weithredwr bod ymrwymo i Gytundeb Terfynol ar gyfer Bargen Twf Gogledd Cymru yn bwynt arwyddocaol yn hanes y rhanbarth. Mae’r cytundeb yn bartneriaeth rhwng y chwe Awdurdod Lleol, Prifysgolion Bangor a Glynd?r,  Coleg Llandrillo a Choleg Cambria.  Eglurodd bod y 10 partner wedi derbyn ac wedi cytuno â’r ddogfennaeth berthnasol o fewn cyfnod byr gyda'r nod y byddai Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Gweinidog yr Economi Cymru yn llofnodi'r Fargen Twf yn ffurfiol ganol mis Rhagfyr gan selio'r ymrwymiad a'r cyllid ar gyfer y rhanbarth ar gyfer y 15  mlynedd nesaf.  Dywedodd y byddai’r Fargen Twf yn golygu bod y rhanbarth yn cael ei gydnabod fel rhanbarth a fydd mewn sefyllfa dda i gystadlu am gyllid y DU a Llywodraeth Cymru ar gyfer twf economaidd, yn enwedig ar ôl Brexit. Mae’r Fargen Twf yn werth £1.1 biliwn i economi Gogledd Cymru a disgwylir y bydd yn creu 4,200 o swyddi newydd yng Ngogledd Cymru erbyn 2036. Yn dilyn ei lofnodi gan Lywodraethau Cymru a'r DU bydd modd gwneud  penderfyniadau ar pa bryd y gellid cychwyn rhaglenni a phrosiectau unigol ar sail ranbarthol. Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai digon o gyfle i graffu ar fanylion yr holl brosiectau cyn iddynt gael eu lansio 

 

Rhoddodd y Prif Weithredwr a’r Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) gyflwyniad ar y cyd ar Fargen Twf Gogledd Cymru a oedd yn ymwneud â'r pwyntiau allweddol canlynol:

 

 • partneriaeth - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
 • Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru
 • Strwythur Llywodraethu
 • Amserlen
 • Cytundeb Terfynol
 • Gofynion y Cytundeb Terfynol – Achosion Busnes
 • Cynllun busnes trosfwaol
 • Portffolio’r fargen twf
 • Rhaglenni
 • Incwm a gwariant
 • Goblygiadau ariannol
 • Cytundeb Llywodraethu 2
 • Cytundeb Terfynol drafft
 • Dyddiadau allweddol 

 

Adroddodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol ar y goblygiadau ariannol. Cyfeiriodd at y data yn yr adroddiad a oedd yn dangos cyfanswm cyfraniadau’r partneriaid (15 mlynedd) i dalu cost y ‘benthyca’ sydd ei angen yn genedlaethol i hwyluso’r llif arian negyddol.   Dywedodd bod lefel y benthyca sydd ei angen i ddiwallu’r llif arian parod negyddol yn ddarbodus ac yn rhoi gwerth da am arian yng nghyd-destun darpariaeth amserol prosiect mor fawr. Byddai cyfraniad partner blynyddol ychwanegol y Cyngor yn cael ei gynnwys yn y gyllideb ar gyfer 2021/22 fel rhan o’r gwaith sy’n mynd yn ei flaen ar y broses gyllidol a barnwyd ei fod yn fforddiadwy.

 

Adroddodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) ar y  ...  view the full Cofnodion text for item 29.

30.

Aelodau'r wasg a'r cyhoedd yn y cyfarfod

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd un aelod o’r wasg yn bresennol.

 

 

North Wales Growth Deal - Slides pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol: