Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Nicola Gittins on 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

95.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

96.

Rhyddid y Sir - Yr Arglwydd Barry Jones pdf icon PDF 91 KB

Pwrpas:        Ystyried rhoi Rhyddid y Sir y Sir y Fflint i'r Arglwydd Barry Jones i gydnabod ei gyrfa Seneddol nodedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad ac egluro y byddai’r Arglwydd Barry Jones wedi dathlu 50 mlynedd o gynrychioli pobl Sir y Fflint fel seneddwr yn 2020. Yr oedd y Cyngor wedi gwneud trefniadau o’r blaen i ailenwi Siambr y Cyngor yn Neuadd y Sir i ‘Siambr Cyngor yr Arglwydd Barry Jones’ er mwyn cydnabod ei gamp.  Yn anffodus, oherwydd COVID a’r cyfyngiadau a oedd mewn grym ar y pryd, ni chynhaliwyd y digwyddiad.

 

Awgrymwyd ers hynny y dylid cyflwyno Rhyddfraint Sir y Fflint i’r Arglwydd Barry Jones, yn ogystal ag ailenwi Siambr y Cyngor ar ei ôl – byddai hynny’n deyrnged addas iddo am ei wasanaeth a’i ymroddiad i gymunedau lleol Sir y Fflint.

 

Yr enwebiad oedd cyflwyno Rhyddfraint Sir y Fflint i’r Arglwydd Barry Jones i gydnabod ei yrfa wleidyddol hir a disglair, a chytunodd holl Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol y Cyngor ar yr enwebiad.  Bu’r Arglwydd Jones yn eiriolwr dros Sir y Fflint drwy gydol ei yrfa, a pharhaodd i weithio’n ddiflino dros bobl, busnesau a grwpiau cymunedol ledled y sir. Dyma’r anrhydedd mwyaf y gallai Cyngor Sir ei roi.

 

Rhoddwyd Rhyddfraint y Sir dan Adran 249 (5) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 Nododd y ddeddfwriaeth y gallai Cyngor Sir roi Rhyddfraint y Sir i “bobl o fri” ac “unigolion sydd, ym marn yr Awdurdod, wedi gwneud cymwynasau amlwg â’r lle hwnnw neu’r ardal honno”.

 

Mae’n rhaid i benderfyniad i dderbyn Rhyddfreinwyr Anrhydeddus gael ei basio yng nghyfarfod y Cyngor a alwyd yn arbennig, lle rhoddwyd hysbysiad yngl?n ag amcan y cyfarfod a’i basio gan ddim llai na dau draean o Aelodau’r Cyngor sy’n pleidleisio arno.

 

Yr oedd teitl Rhyddfreinwyr Anrhydeddus yn Sir y Fflint yn anrhydedd yn unig, ac nid oedd yn rhoi unrhyw hawliau na breiniau arbennig.

 

            Croesawyd yr Arglwydd a’r Fonesig Jones a’u gwesteion arbennig i’r cyfarfod gan y Cadeirydd.  Arweiniodd y teyrngedau i’r Arglwydd Barry Jones, ac fe’i dilynwyd gan y Prif Weithredwr, a chyfeiriwyd at ei bresenoldeb mewn digwyddiadau dinesig lle bu’n cefnogi Cadeirydd y Cyngor.  Yr oedd yn ?r lleol a gâi ei adnabod am ei frwdfrydedd dros yr ardal a’r bobl a oedd yn byw a gweithio yn yr ardal lle bu’n chwarae rhan allweddol wrth ddiogelu a hybu busnesau. 

 

Canmolwyd y gefnogaeth a gafodd yr Arglwydd Barry drwy gydol ei yrfa gan y Fonesig Janet, tra’r oedd hi ei hun hefyd yn dal swyddi pwysig yn y gymuned.  Yr oedd buddsoddiad yn yr ardal a thwf busnes yn brawf o’r gwaith cynnar a wnaeth yr Arglwydd Barry Jones wrth gefnogi datblygiad Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Airbus, y Diwydiannau Awyrofod cysylltiedig, Gwibffordd yr A55 a Phont Sir y Fflint.

 

            Arweiniodd y Cynghorydd Ian Roberts, Arweinydd y Cyngor, deyrngedau o’r Siambr, ac fe’i dilynwyd gan nifer o Aelodau.  Dywedwyd bod yr Arglwydd Barry Jones yn enghraifft ragorol o wasanaeth cyhoeddus ac ymroddiad, ac yn unigolyn a oedd wedi gweithio’n ddiflino.  Brwydrodd yn erbyn cau Courtaulds a Gwaith Dur Shotton, ac ers hynny bu’n gweithio’n ddiflino i gefnogi datblygiad diwydiannol yn Sir y  ...  view the full Cofnodion text for item 96.

97.

Aelodau'r wasg a'r cyhoedd yn y cyfarfod

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yr oedd 30 aelod o’r cyhoedd yn bresennol.