Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas / 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

35.

Cofnodion pdf icon PDF 91 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 22 Gorffennaf and 3 Awst 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn amodol ar nodi ymddiheuriadau oddi wrth y Cynghorydd Andy Williams, cynigiodd y Cynghorydd Ian Dunbar y dylid cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Gorffennaf 2021, ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Paul Shotton.

 

Yn amodol ar nodi ymddiheuriadau oddi wrth y Cynghorydd Richard Jones, cynigiodd y Cynghorydd Ian Dunbar y dylid cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Awst 2021, ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Ralph Small.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion, yn amodol a’r diwygiadau, fel cofnod cywir.

36.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar gyngor y Prif Swyddog (Llywodraethu), cyhoeddwyd cysylltiad personol yng Nghronfa Bensiynau Clwyd a Phartneriaeth Pensiwn Cymru (eitem 7 ar yr agenda) ar gyfer yr aelodau canlynol o Gronfa Bensiynau Clwyd:

 

Y Cynghorwyr:Haydn Bateman, Marion Bateman, Helen Brown, Rob Davies, Mared Eastwood, Cindy Hinds, Dave Hughes, Joe Johnson, Paul Johnson, Christine Jones, Dave Mackie ac Ian Smith.

 

Cyhoeddwyd cysylltiad personol hefyd gan y canlynol yr oedd aelodau eu teulu yng Nghronfa Bensiynau Clwyd:Y Cynghorwyr Chris Bithell, Ted Palmer, Kevin Rush, Ralph Small ac Ian Smith.

37.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y'i dosbarthwyd.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Wrth gyflwyno ei gyhoeddiadau, diolchodd y Cadeirydd i’r rhai a fynychodd y Gwasanaeth Dinesig yn Nhreffynnon. Cymeradwyodd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Mared Eastwood, y gosodiad celf newydd i nodi 125 mlynedd ers sefydlu Gwaith Dur Shotton.

38.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

39.

Comisiwn Ffiniau i Gymru: Adolygu Etholaethau Seneddol 2023 - Cynigion Cychwynnol pdf icon PDF 99 KB

Pwrpas:        Adrodd i’r Cyngor ynghylch cynigion cychwynnol y Comisiwn ar gyfer etholaethau Seneddol yng Nghymru.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad ar y cynigion cychwynnol ar gyfer etholaethau Seneddol yng Nghymru yn dilyn yr adolygiad gan Gomisiwn Ffiniau i Gymru. Roedd yr adolygiad yn seiliedig ar argymhelliad o 73,393 o etholwyr fesul etholaeth (UKEQ). Er y byddai hyn yn lleihau nifer yr etholaethau ledled Cymru, roedd Sir y Fflint yn parhau i fod wedi'i gwarchod i raddau helaeth. Roedd y cynigion ar gyfer Sir y Fflint yn nodi cyfansoddiad wardiau i ffurfio etholaethau Delyn ac Alun a Glannau Dyfrdwy (Alyn & Deeside yn Saesneg) gydag awgrym y dylid ailenwi'r olaf yn swyddogol yn Alun a Glannau Dyfrdwy.  Roedd y cynigion yn destun cyfnod ymgynghori cyhoeddus a ddaeth i ben ar 3 Tachwedd 2021.

 

Cwestiynodd y Cynghorydd Mike Peers pam y dylid dod â Brymbo a Minera, yn hytrach na wardiau yn Delyn, i mewn i Alyn a Glannau Dyfrdwy i gyflawni'r UKEQ a chwestiynodd y rhesymeg dros newid enw'r etholaeth honno. Mewn ymateb i ymholiad, eglurodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd fod yr adroddiad yn adlewyrchu ffigurau etholwyr cyfredol hyd nes y ceir canlyniad yr adolygiad gan Gomisiwn Democratiaeth a Ffiniau Lleol Cymru.

 

Cododd y Cynghorydd Chris Bithell bryderon nad oedd egwyddorion yr adolygiad yn cael eu gweithredu'n gyson ledled Cymru. Roedd yn pryderu y gallai'r cynigion ar gyfer Sir y Fflint fod yn niweidiol wrth dorri cysylltiadau hirsefydlog rhwng cymunedau presennol, er enghraifft rhwng ardaloedd fel yr Wyddgrug, Argoed a New Brighton. Dywedodd y gallai ymgorffori wardiau o Sir Ddinbych gyflwyno heriau wrth ffurfio ardaloedd cydlynol yn etholaeth Delyn ac y byddai gostyngiad yn nifer yr ASau yng Nghymru yn cael effaith negyddol ar gynrychiolaeth Cymru a’i safle yn y DU.

 

Mewn ymateb i sylwadau ar Awdurdodau Lleol eraill, dywedodd y Prif Weithredwr y gallai Ynys Môn gael ei hystyried yn achos eithriadol oherwydd ei arwahanrwydd daearyddol fel ynys a'i chysylltiadau cymunedol agos. O ran cysylltiadau rhwng cymunedau presennol, dywedodd y byddai cysylltiadau cymunedol ar lefel leol yn parhau gan nad oedd cynrychiolaeth y Cyngor Sir yn cael ei effeithio.

 

Yn dilyn ymholiad gan y Cynghorydd Neville Phillips, cadarnhaodd y Prif Weithredwr nad oedd y cynigion ar gyfer etholaethau Seneddol yn effeithio ar ffiniau'r Cyngor Sir.

 

Tynnodd y Cynghorydd Richard Jones sylw at y ffaith bod yr UKEQ o 77,373 yn ffigur cyfartalog o'r ystod a nodwyd yn Neddf Etholaethau Seneddol 1986. Dywedodd y dylai'r adolygiad fod wedi bod yn gyfle i ganolbwyntio ar gynrychiolaeth well ar lefel leol a siaradodd yn erbyn yr egwyddor o greu meysydd cyfrifoldeb mwy o faint a allai roi pleidiau gwleidyddol llai dan anfantais ymgyrchu oherwydd graddfa, ac erydu cynrychiolaeth i etholwyr / preswylwyr. Rhannodd bryderon y Cynghorydd Bithell ynghylch cysondeb yr adolygiad ledled Cymru.

 

Awgrymodd y Prif Weithredwr y dylid casglu'r sylwadau a godwyd mewn ymateb drafft i'w hystyried mewn cyfarfod arbennig gydag Arweinwyr Gr?p ym mis Hydref. Byddai hyn yn galluogi cyflwyno ymateb ysgrifenedig manwl ar y cyd gan y Cyngor o fewn y dyddiad cau.

 

Siaradodd y Cynghorydd Ian Roberts am gymhlethdod adolygu etholaethau a phwysigrwydd y  ...  view the full Cofnodion text for item 39.

40.

Cronfa Bensiynau Clwyd a Phartneriaeth Bensiynau Cymru pdf icon PDF 118 KB

Pwrpas:        Y Cyngor i gymeradwyo diwygiadau i’r Cyfansoddiad, Rheolau’r Drefn Ariannol a Phrotocol y Bwrdd Pensiynau gyda materion yn ymwneud â Chronfa Bensiynau Clwyd, a chymeradwyo diwygiadau i’r Cytundeb Rhwng Awdurdodau gyda Phartneriaeth Bensiynau Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad i’r Cyngor i gymeradwyo diwygiadau i’r Cyfansoddiad, Rheolau’r Drefn Ariannol a Phrotocol y Bwrdd Pensiynau gyda materion yn ymwneud â Chronfa Bensiynau Clwyd, a chymeradwyo diwygiadau i’r Cytundeb Rhwng Awdurdodau gyda Phartneriaeth Pensiwn Cymru. Cafodd y newidiadau a gynhwyswyd eu hargymell i'r Cyngor gan Bwyllgor Cronfa Bensiynau Clwyd.

 

Fel Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiynau Clwyd, symudodd y Cynghorydd Ted Palmer yr argymhellion a oedd yn adlewyrchu mân newidiadau ond newidiadau pwysig. Fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Haydn Bateman.

 

Mewn ymateb i gwestiynau gan y Cynghorydd Mike Peers, rhoddodd y Prif Weithredwr eglurhad ar benodi Dyrannwr arbenigol annibynnol i reoli Marchnadoedd Preifat.

 

Rhoddodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) gefndir ar y newid arfaethedig mewn trefniadau i drosglwyddo cyfrifoldeb am ddileu dyled ddrwg y gronfa bensiwn o'r Cabinet i Bwyllgor Cronfa Bensiynau Clwyd.

 

Gan fod yr argymhellion wedi’u cynnig a’u heilio, cafwyd pleidlais a chymeradwywyd yr argymhellion.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo'r diwygiadau i'r Cytundeb Rhyng-awdurdod a ddangosir yn Atodiad 1; a

 

 (b)      Cymeradwyo'r diwygiadau i'r Cyfansoddiad, Rheolau Gweithdrefn Ariannol a Phrotocol y Bwrdd Pensiynau a ddangosir yn Atodiad 2.

41.

Dod yn Sir Noddfa pdf icon PDF 95 KB

Pwrpas:        Cynnig ein bod yn cofrestru i fod yn aelod o gynllun Dinas Noddfa.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) adroddiad i'r Cyngor ynghylch dod yn aelod heb ddyfarniad o City of Sanctuary. Roedd y rhwydwaith hwn wedi datblygu i ddod yn fudiad rhyngwladol y gallai Sir y Fflint gyfrannu ato trwy ei hanes cryf o gefnogi ffoaduriaid ac adeiladu ar lansiad Sir Noddfa Sir y Fflint yn 2018. Roedd yr argymhelliad i'r Cyngor ddod yn aelod heb ei ddyfarnu o'r mudiad yn cynrychioli ymrwymiad i ymuno â gweledigaeth a gwerthoedd y mudiad wrth weithio tuag at y wobr.

 

Wrth symud yr argymhelliad, dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts fod y gwerthoedd yn cael eu rhannu gan y Sir. Fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Christine Jones.

 

Hefyd yn siarad o blaid, mynegodd y Cynghorwyr Hilary McGuill a Chris Bithell eu balchder yng nghefnogaeth y Sir i ffoaduriaid a’r rhai sy’n ceisio noddfa.

 

Cafodd yr argymhelliad ei roi i'r bleidlais a'i gynnal.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Cyngor yn dod yn aelod o'r mudiad heb ddyfarniad ac wrth wneud hynny, mae'n arwyddo gweledigaeth a gwerthoedd City of Sanctuary.

42.

Cefnogaeth ar gyfer Aelodau nad ydynt yn gallu mynychu cyfarfodydd oherwydd salwch pdf icon PDF 98 KB

Pwrpas:        Gofyn i’r Cyngor gymeradwyo absenoldeb barhaus dau aelod.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) yr adroddiad i'r Cyngor gymeradwyo absenoldeb parhaus dau Aelod etholedig, ar sail dosturiol, fel y darperir ar ei gyfer o dan Adran 85(1) Deddf Llywodraeth Leol 1972. Manteisiodd ar y cyfle i dynnu sylw at y gwasanaeth cefnogaeth a chwnsela sydd ar gael i Aelodau a gweithwyr.

 

Wrth symud yr argymhellion, cadarnhaodd y Cynghorydd Ian Roberts ei fod wedi bod mewn cysylltiad â'r ddau Aelod ac awgrymodd y dylai'r Cadeirydd ysgrifennu i ddymuno gwellhad buan iddynt ar ran y Cyngor.

 

Wrth eilio'r cynnig, amlygodd y Cynghorydd Mike Peers bwysigrwydd cydnabod y gefnogaeth sydd ar gael mewn sefyllfaoedd o'r fath. Dywedodd efallai y bydd y Cyngor am ystyried yr effaith ar Aelodau sydd â chyfrifoldebau arbennig a allai eu cael eu hunain yn y sefyllfa hon.

 

Anogwyd aelodau sydd angen cefnogaeth i gysylltu â'r Prif Weithredwr, y Prif Swyddog (Llywodraethu) neu'r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

 

Roedd y Cynghorydd Patrick Heesom yn dymuno cofnodi ei werthfawrogiad am y gefnogaeth a roddwyd i'r ddau Aelod.

 

Cafodd yr argymhellion eu rhoi i'r bleidlais a'u cynnal.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Cyngor yn cymeradwyo, ar sail dosturiol, absenoldeb parhaus dau Aelod o gyfarfodydd oherwydd eu salwch; a

 

 (b)      Bod y Cyngor yn nodi y bydd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yn ail-gylchredeg manylion y gwasanaeth Gwybodaeth a Chwnsela Gweithwyr Carefirst i'r holl Aelodau.

43.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Pwrpas:        DerbynCwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

44.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion i unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog 9.4(A) y Cyngor Sir: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

45.

Rhybudd o Gynnig

Pwrpas:        Derbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

46.

Aelodau'r wasg a'r cyhoedd yn y cyfarfod

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelod o’r wasg yn bresennol.