Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 88 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 8 Chwefror 2024.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Olrhain Gweithred pdf icon PDF 75 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 91 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg adnoddau corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Llythyr Blynyddol 2022-23 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a Chwynion a wnaed yn erbyn Gwasanaethau Cyngor Sir y Fflint yn hanner cyntaf 2023-24 pdf icon PDF 142 KB

Pwrpas:        Rhannu Llythyr Blynyddol 2022-23 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae’r adroddiad hefyd yn rhoi trosolwg o’r cwynion a dderbyniwyd gan bob portffolio o’r Cyngor yn hanner cyntaf 2023-24.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cydymffurfiaeth Hawliau Gwybodaeth pdf icon PDF 153 KB

Pwrpas:        Darparu gwybodaeth ar fonitro perfformiad yn erbyn gofynion Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data a Deddf Rhyddid Gwybodaeth.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Diweddaru ar Werth Cymdeithasol pdf icon PDF 124 KB

Pwrpas:        Cyflwyno adroddiad diweddaru ar werth cymdeithasol.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Monitro Cyllideb Refeniw 2023/24 (Mis 10) pdf icon PDF 77 KB

Pwrpas:        I gyflwyno Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2023/24 (Mis 10) ac amrywiant sylweddol i’r Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cambrian Aquatics

Pwrpas:        Cyflwyno adroddiad gyda’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch Trosglwyddo Asedau Cymunedol, Cambrian Aquatics.

11.

Cynllun Busnes NEWydd 2024/25

Pwrpas:        Cyflwyno Cynllun Busnes 2024/25 Arlwyo a Glanhau NEWydd Cyf i’w gymeradwyo.

12.

Trefniadau gyda NEWydd Catering & Cleaning Limited

Pwrpas:        Cyflwyno a cheisio ardystiad i gynnig mewn perthynas â threfniadau’r dyfodol rhwng y Cyngor a NEWydd Catering & Cleaning Limited.