Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 53 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod arMehefin 2022.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 79 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg adnoddau corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cylch Gorchwyl pdf icon PDF 87 KB

Pwrpas:        Ymgynghori ar newidiadau arfaethedig ar Gylch Gorchwyl y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig A Chyllideb 2023/24 pdf icon PDF 75 KB

Pwrpas:        Cyflwyno’r amcangyfrif cyntaf ar gyfer gofynion y gyllideb ar gyfer 2023/24 a’r strategaeth o ran cyllido’r gofynion.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Monitro Cyllideb Refeniw 2021/22 (Alldro) a Monitro Rhaglen Gyfalaf 2021/22 (Alldro) pdf icon PDF 78 KB

Pwrpas:        Cyflwyno Monitro Cyllideb Refeniw (alldro) a Monitro Rhaglen Gyfalaf (alldro) ar gyfer 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

8.

2022/23 Monitro Cyllideb Refeniw (Interim) pdf icon PDF 77 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r risgiau allweddol a’r problemau sy’n hysbys o ran sefyllfa derfynol y gyllideb refeniw ar gyfer 2022/23 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Canlyniadau’r Ymgynghoriad ynghylch y Strategaeth Ddigidol pdf icon PDF 114 KB

Pwrpas:        Rhannu canlyniadau’r ymgynghoriad ynghylch y Strategaeth Ddigidol a chytuno ar y camau i’w cymryd.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Monitro Perfformiad Diwedd Blwyddyn pdf icon PDF 107 KB

Pwrpas:        Adolygu’r lefelau cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau a lefelau perfformiad fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol: